Treba li izmirenje svih nepodmirenih obveza iz ranijih  razdoblja biti planirano ovogodišnjim planskim aktima?

Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu. Taj Zakon više ne sadrži odredbu da se u proračunu planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi, što je bilo propisano čl. 6. st. 5. ranije važećeg Zakona o proračunu.

Proračun odnosno financijski plan osim plana za određenu proračunski godinu sadržavaju i projekcije za naredne dvije godine. To su su planski akti u kojima se planiraju ukupni prihodi i primici koji služe za pokriće ukupnih rashoda i izdataka. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio državnog proračuna sadrži i prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu, a opći dio proračuna JLP(R)S-a sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Isto tako, ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu, a financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLP(R)S-a sadrži preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima (čl. 34. st. 6. Zakona). Pritom, ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja (iz čl. 37. Zakona), proračun JLP(R)S-a sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja (čl. 29. st. 4. i 5. Zakona).

Obveze su neizmirena dugovanja koja su u trenutku nastanka u pravilu iskazana kao rashod. Ukoliko za njihovo pokriće nisu bila osigurana dostatna sredstva (prihodi, primici, preneseni viškovi), nastao je manjak prihoda i primitaka.

Nepodmirene obveze iz prethodnih godina

A kako se nepodmirene obveze iz prethodnih godina iskazuju u ovogodišnjim planskim aktima?

Ako se radi o obvezama koje se odnose na kontinuirane rashode koji su vremenski razgraničeni u 2021., tada su one sadržane u ovogodišnjim planskim aktima kao prve ovogodišnje obveze za plaće, režijske troškove i sl., a odnose se na plaće, režijske troškove i sl. za prosinac 2021. koji su isplaćeni u siječnju 2022.

Ako se radi o svim ostalim obvezama nastalim u 2021. (ili ranijim godinama), a neizmirenima do kraja prošle godine, situacija je drugačija kod korisnika državnog proračuna u odnosu na JLP(R)S-e i proračunske korisnike JLP(R)S-a.

Kod JLP(R)S-a i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika planski akti te izvještaji o izvršenju sastavljaju se po istim načelima prema kojima se i evidentiraju poslovne promjene i poslovnim knjigama – modificiranom načelu nastanka događaja. A za njih je novim Zakonom, člankom 37. propisano i sljedeće:

  1. ako JLP(R)S i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi,
  2. ako JLP(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi.

Dakle, JLP(R)S-i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici u planskim aktima za ovu godinu (plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.) moraju imati iskazane sve preuzete obveze iz ranijih godina, te sredstva za njihovo podmirenje.

S druge strane, državni proračun i financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i  njihovi izvještaji o izvršenju izrađuju se na novčanoj osnovi, dok se poslovne promjene evidentiraju u poslovnim knjigama i iskazuju u financijskim izvještajima po modificiranom načelu nastanka događaja. Prihodi se u svim navedenim aktima iskazuju u istim veličinama i predstavljaju naplaćena sredstva, no rashodi se prema novčanom načelu priznaju u trenutku kada su plaćeni, a prema načelu nastanka događaja kada su nastali – u trenutku nastanka obveza. Navedeno znači da se u planskim aktima i izvještajima o izvršenju na državnoj razini iskazuju samo oni rashodi koji će biti i izmireni, dok se u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iskazuju rashodi u trenutku nastanka obveza. Posljedično viškovi i manjkovi prihoda i primitaka kod korisnika državnog proračuna u planskim aktima i izvještajima o izvršenju ne moraju odgovarati viškovima i manjkovima iskazanima u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima.

Zbog postojećih zakonskih odredbi proračunski korisnici državnog proračuna u planskom aktu iskazuju samo one obveze za rashode koje planiraju izmiriti s planiranim prihodima i primicima odnosno, izvještaji o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika odnosno izvještaji o izvršenju državnog proračuna sadržavaju samo plaćene rashode, a ne i nastale rashode –  s osnove preuzetih a neizmirenih obveza do kraja određene proračunske godine.

S obzirom da novi Zakon ne propisuje obvezu uključivanja svih neizmirenih obveza iz prethodnih razdoblja u državni proračun odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna tekućeg razdoblja (= proračunsku godinu i sljedeće dvije godine), postavlja se pitanje treba li ipak propisati zakonsku odredbu koja će osigurati fiskalnu održivost.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag