U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija". Autor članka je doc. dr. sc. Dragan Zlatović.

Tajnik je obično osoba koja organizira i obavlja sve administrativne uredske poslove, najčešće za rukovoditelje organizacijskih jedinica u pojedinoj pravnoj osobi, piše dopise, vodi poslovnu dokumentaciju, komunicira sa strankama i ostalim zaposlenicima, te organizira dnevni raspored osobe za koju radi (administrativni tajnik). Samostalno ili prema naputku, tajnik sastavlja, piše i uređuje dopise, zapisnike i drugu dokumentaciju. Priprema i pomaže pri organizaciji radnih sastanaka te pruža stručnu i administrativnu potporu prilikom pripreme materijala.

Poslovni tajnik samostalno planira, organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika.

U ovome članku pojašnjavaju se pojmovi tajnika i poslovnog tajnika te poslovi i ovlasti tajnika u neprofitnim organizacijama – udrugama, zakladama, javnim ustanovama, komorama i političkim strankama.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag