Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine

Radi zaštite interesa raseljenih osoba i drugih osoba koje traže zaštitu čl. 78. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (u nastavku: Zakon) propisano je, da u slučajevima masovnog priljeva ili predstojećeg masovnog priljeva raseljenih osoba iz trećih zemalja koje se ne mogu vratiti u zemlju svog podrijetla, osobito ako postoji rizik da zbog tog masovnog priljeva nije moguće učinkovito provesti postupak odobrenja međunarodne zaštite, Vlada Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) donosi odluku kojom uvodi privremenu zaštitu.

Odlukom o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine (u nastavku: Odluka), Vlada RH je na sjednici održanoj 7.3.2022. uvela privremenu zaštita u RH za raseljene osobe iz Ukrajine sukladno Zakonu i Provedbenoj Odluci Vijeća Europske unije od 4.3.2022. (u nastavku: Vijeća EU).

Privremena zaštita je Odlukom uvedena sljedećim kategorijama raseljenih osoba, koje su napustile Ukrajinu od 24.2.2022., i to:

  • državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji koji su boravili u Ukrajini na dan 24.2.2022.,
  • osobama bez državljanstva i državljanima ostalih trećih zemalja, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu na dan 24.2.2022. i članovima njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24.2.2022.,
  • državljanima ostalih trećih zemalja koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24.2.2022. sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima.

Odlukom je uvedena privremena zaštita i za članove obitelji raseljenih osoba, a prema toč. II. Odluke to su:

  • njegov/njezin bračni drug ili njegov/njezin izvanbračni drug,
  • njihova maloljetna djeca, bez obzira na to jesu li rođena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici ili su posvojena,
  • ostali bliski rođaci koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu u trenutku kad su nastale okolnosti povezane raseljavanjem osoba iz Ukrajine, a koji su u to vrijeme bili potpuno ili uglavnom ovisni o tim osobama.

Raseljenim osobama i njihovim članovima obitelji Vlada RH je Odlukom odobrila privremenu zaštitu, a osiguran im je i pristup svim pravima koja proizlaze iz statusa raseljene osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Najdulje vrijeme trajanja privremene zaštite je tri godine koje se odobrava na vrijeme od jedne godine, a istekom jedne godina privremena zaštita se može automatski produžiti na šest mjeseci, a najduže do godine dana, osim ako je privremena zaštita prestala.

Iznimno, privremena zaštita se može još produžiti za najviše godinu dana na temelju odluke Vijeća EU.

Privremena zaštita prestaje:

  • istekom najduljeg dopuštenog vremena trajanja ili
  • odlukom Vijeća EU.

Stranac pod privremenom zaštitom u RH ima pravo na: - boravak - iskaznicu - osnovna sredstva za život i smještaj - zdravstvenu zaštitu - osnovno i srednje obrazovanje -  informacije o pravima i obvezama - rad bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada - spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Stranac pod privremenom zaštitom je dužan: - poštivati Ustav, zakone i druge propise RH - surađivati s državnim tijelima RH te postupati po njihovim mjerama i uputama - podvrgnuti se provjeri i utvrđivanju identiteta - podvrgnuti se zdravstvenom pregledu - poštivati Kućni red Prihvatilišta - pojaviti se u Prihvatilištu u roku koji mu je određen - odazvati se pozivu Ministarstva unutarnjih poslova (u nastavku: MUP) za saslušanje te surađivati tijekom cijelog postupka odobrenja međunarodne zaštite - ostati na području RH za vrijeme trajanja postupka odobrenja međunarodne zaštite - javiti promjenu boravišta MUP-u poslova u roku od dva dana od dana promjene - pridržavati se uputa i mjera MUP-u o ograničenju slobode kretanja.

MUP je obvezan pisanim putem, u što kraćem roku, obavijestiti stranca pod privremenom zaštitom o pravima i obvezama na jeziku za koji se opravdano pretpostavlja da ga razumije i na kojem može komunicirati.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag