Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Uvjeti i način ostvarivanja i financiranja prava iz obveznog zdravstveno zdravstvenog osiguranja uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku ZOZO) i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 - 9/21; u nastavku: Pravilnik).

Cjelodnevni smještaj uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju ovisan je o odgovarajućim smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.

Pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju ima:

  • majka djeteta – pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta što utvrđuje izabrani doktor djeteta/doktor ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi i
  • jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju.

Jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ima pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete pod uvjetom da o tome posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela, odnosno nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje ostvaruje na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.

Cjelodnevni smještaj uz dijete majka djeteta ostvaruje na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj izabrani doktor djeteta/doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove naznači potrebu cjelodnevnog smještaja majke uz dijete radi potrebe dojenja.

Cjelodnevni smještaj uz dijete jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ostvaruje na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj je izabrani doktor djeteta naznačio  potrebu cjelodnevnog smještaja jednog od roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.

Izabrani doktor/odjelni doktor ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi na uputnicu za bolničko liječenje pod rubrikom „Molim, traži se ___“ obvezno upisuje tekst: „cjelodnevni smještaj majke uz dijete zbog dojenja“ ili „cjelodnevni smještaj roditelja djeteta s teškoćama u razvoju“.

Dnevni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti, ima jedan od roditelja djeteta mlađeg od 5 godina života i jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju koji se ostvaruje na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.

Pravo na dnevni smještaj ostvaruje se na osnovi uputnice izabranog doktora djeteta na kojoj izabrani doktor pod rubrikom: „Molim traži se ____“ upisuje: „dnevni smještaj uz dijete“.

Roditelj djeteta s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete i dnevni smještaj uz dijete bez obzira na dob djeteta.

Jedan od roditelja djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika) ima pravo, ovisno o smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, na: cjelodnevni smještaj uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.

Cjelodnevni smještaj uz dijete mlađe od 18 godina ostvaruje se na osnovi iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje.

Ako ugovorna bolnička zdravstvena ustanova nema smještajnih kapaciteta, roditelj djeteta ostvaruje pravo na naknadu troškova smještaja do maksimalnog iznosa po danu u visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji.

Naknada troškova smještaja može se ostvariti za mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara i ako službeno putovanje traje više od 12 sati dnevno.

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete, dnevni smještaj uz dijete i  cjelodnevni smještaj uz dijete mlađe od 18 godina oboljelog od maligne ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite. Osiguranik koji koristi neko od navedeni prava može ostvariti i pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja tih prava na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege osigurane osobe – djeteta.

Cjelodnevni smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju može ostvariti jedan od roditelja djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama kao i osoba koja o njemu skrbi ako je određena za pratitelja djeteta na osnovi uputnice za bolničko liječenje. I u ovom slučaju osigurana osoba koja ostvaruje pravo na smještaju uz dijete nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik kojem pripada pravo na naknadu plaće, za vrijeme korištenja ovog prava ima pravo na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege osigurane osobe – djeteta.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag