Planiranje proračunskih sredstava za vijeća nacionalnih manjina

Planiranje proračunskih sredstava za vijeća nacionalnih manjina

U našem časopisu FIP br. 8/2022 objavljen je članak[1] u kojem je pojašnjen status vijeća nacionalnih manjina, njihove obveze te obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području vijeća djeluju nakon stupanja na snagu novog Zakona o proračunu[2]. U tom je tekstu pojašnjeno da su u čl. 3. toč. 49. ranije važećeg Zakona o proračunu[3] vijeća nacionalnih manjina bila navedena kao proračunski korisnici, dok u novom Zakonu o proračunu, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, takve odredbe nema.

Nacionalna manjina je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina  definirana kao skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju RH, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. Pripadnici nacionalnih manjina u RH mogu, radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta, osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti.

Sukladno svojim mogućnostima, RH i jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S; ponegdje: jedinica) financiraju djelovanje tih institucija. Sredstva za sufinanciranje programa radio i televizijskih postaja u njihovom vlasništvu koji su namijenjeni nacionalnim manjinama osiguravaju se u državnom proračunu i proračunima JLP(R)S-a sukladno mogućnostima i prema kriterijima koje utvrdi Vlada RH na prijedlog Savjeta za nacionalne manjine, odnosno nadležna tijela JLP(R)S na prijedlog vijeća nacionalnih manjina.

U navedenome tekstu bilo je istaknuto da će u svome proračunu za razdoblje od 2023. do 2025. JLP(R)S planirati rashode za financiranje vijeća nacionalnih manjina na skupini 38 Ostali rashodi, a u izvještaju o izvršenju proračuna te rashode iskazati na odjeljcima 3811 Tekuće donacije u novcu odnosno 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Međutim, u Uputama Ministarstva financija iz rujna 2022.[4] (vidjeti od str. 35) navedeno je da će JLP(R)S-i u proračunima za razdoblje od 2023. do 2025. planirati sredstva za rad vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina kao i prethodnih godina. 

To znači sljedeće:

  • ako vijeća nacionalnih manjina nemaju račun nego posluju preko računa JLP(R)S-a, ne moraju sastavljati zasebne financijske izvještaje (isto se odnosi i na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti). U tom slučaju JLP(R)S iskazuju sve prihode i rashode vijeća nacionalnih manjina u svojoj glavnoj knjizi, a nefinancijsku imovinu nabavljenu za potrebe vijeća vode kao svoju imovinu. U Obrascu: PR-RAS (razine 22 i 23) iskazuju rashode vijeća nacionalnih manjina po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367;
  • Ako vijeća nacionalnih manjina posluju preko vlastitog računa, obvezni su sastavljati financijske izvještaje i predavati ih isključivo nadležnoj JLP(R)S za potrebe kontrole i unosa u svoj financijski izvještaj razine 22. JLP(R)S u Obrascu: PR-RAS (razine 22 i 23) iskazuju rashode vijeća nacionalnih manjina, koji se financiraju iz prihoda proračuna po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367. Navedeno jedinice trebaju obrazložiti u bilješkama uz financijske izvještaje.

Isječak iz Upute Ministarstva financija - Status i planiranje proračunskih sredstava za vijeća, koordinacije vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u proračunskom ciklusu 2023. – 2025.(…) S obzirom da u postojećoj regulativi nije jednoznačno određeno tko se može smatrati osnivačem vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika vijeća nacionalne manjine, a uzimajući u obzir da se radi o predstavnicima nacionalnih manjina koji se sukladno zakonu osiguranim pravima biraju na izborima sa svrhom sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije su područje osnovani, u proračunskom ciklusu za razdoblje 2023. - 2025. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva za rad vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirat će kao za proračunske korisnike.

Iznose proračunskih sredstava koje će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planirati za rad vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025., jedinice će odrediti u skladu s financijskim mogućnostima na isti način i po istim kriterijima kako su u dosadašnjem razdoblju određivale ukupne limite vijećima, koordinacijama vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za izradu njihovih financijskih planova.

Vijeća, koordinacije vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izradit će financijske planove za razdoblje 2023. - 2025., u okviru limita koje odredi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao proračunski korisnici. Financijski planovi vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uključit će se u proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. Prihodi i rashodi vijeća u financijskom planu trebaju biti iskazani po prirodnim vrstama (za plaće, za materijalne rashode, za nabavu imovine). Sredstva se osiguravaju u skladu s financijskim mogućnostima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a limiti određuju po kriterijima koje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odredi Odlukom ili Zaključkom o kriterijima za osiguranje sredstava.

Vijeća, koordinacije vijeća i predstavnici nacionalnih manjina (ako posluju preko vlastitog računa) ostaju u obvezi dostaviti financijske izvještaje za godine na koje se odnosi proračun za razdoblje 2023. - 2025. nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe konsolidacije i kontrola kao proračunski korisnici. Ako vijeće nema račun nego posluje preko računa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nema obvezu sastavljati zasebne financijske izvještaje za navedeno razdoblje, već će jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazati prihode i rashode vijeća u svojoj glavnoj knjizi.


[1] M. Karačić, Status vijeća nacionalnih manjina, FIP 8/2022, str. 70

[2] Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku ponegdje: novi Zakon o proračunu)

[3] Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15)

[4] Upute za izradu proračuna JLP(R)S-a za razdoblje 2023. - 2025. dostupne na: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205 (u nastavku: Uputa Ministarstva financija)

Natrag