Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu

Poslodavac je obvezan radniku, u slučaju otkaza ugovora o radu, ako otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, isplatiti otpremninu, ali samo ako mu otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada.

Visina otpremnine

Otpremnina se ne smije ugovoriti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Tako utvrđeni ukupan iznos otpremnine ne može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih bruto plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, ali samo ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije. To znači da ako je nekim od navedenih izvora drugačije propisano, ukupni iznos otpremnine može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih bruto plaća.

Neoporezivi iznos

Poslodavac može isplatiti otpremninu bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa u iznosu od 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Sve što se isplaćuje iznad navedenoga iznosa smatra se dohotkom od nesamostalnog rada na koji se obračunavaju sve propisane obveze kao i pri isplati plaće.

Neoporeziva otpremnina se može isplatiti  i radniku kojemu je radni odnos prestao sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca, pod uvjetom da je radnik bio obuhvaćen u višak radnika sukladno  čl. 127. Zakona o radu. Međutim, ako taj uvjet nije zadovoljen, a radni odnos prestaje sporazumno, tada poslodavac može isplatiti otpremninu, ali uz obvezu plaćanja svih davanja propisanih kao i pri isplati plaće. 

Izračun otpremnine - primjer

Radnik je kod poslodavca radio 20 godina i 10 mjeseci, visina bruto plaća u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu iznosila je: 12.500,00 kn, 13.000,00 kn i 13.800,00 kn. Budući je ugovorom o radu utvrđeno da radnik ima pravo na 1/3 prosječne mjesečne plaće u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu za sve godine rada kod tog poslodavca, izračun bi bio sljedeći:

▪ (12.500,00 + 13.000,00 + 13.800,00) : 3 = 13.100,00 kn; 13.100,00 : 3 = 4.366,67 kn
▪ 4.366,67 x 20 (broj navršenih godina rada kod poslodavca) = 87.333,40 kn

Budući je neoporezivi iznos za 20 godina radnoga staža kod poslodavca 130.000,00 kn (6.500,00 x 20), iznos iz prethodnog primjera od 87.333,40 kn je u cijelosti neoporeziv.

U slučaju da radnik u posljednja 3 mjeseca nije primao plaću već naknadu plaće po posebnom propisu, tada bi se iznos otpremnine odredio prema iznosu bruto plaće koju bi radnik primio da je radio u razdoblju koje služi kao temelj za određivanje prava na otpremninu.

Izvješćivanje u Obrascu JOPPD

Ako se isplaćuje samo neoporeziva otpremnina, JOPPD se podnosi na dan isplate, a najkasnije do 15-og dana sljedećeg mjeseca pri čemu se na str. B, u polje 15.1. upisuje oznaka 26.

Ako se istovremeno isplaćuje i neoporeziva i oporeziva otpremnina, JOPPD se podnosi na dan isplate odnosno najkasnije sljedeći radni dan. Pritom se u polje 6.1. upisuje oznaka 0001, u 6.2. – 0025 (Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na otpremninu), a kao razdoblje kalendarska godina.

Svi iznosi na obrascima JOPPD koji imaju oznaku izvješća do 31.12.2022. iskazuju se u kunama, a iznosi u obrascima s oznakom izvješća od 1.1.2023. iskazuju se u eurima.

Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati otpremninu u cijelosti, dužan je radniku uručiti dva obračuna: jedan u kojem iskazuje ukupan obračun otpremnine i drugi, u kojem iskazuje iznos dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, s oznakom imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpisan od te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis, kao i podatak o danu dospjelosti otpremnine, a koji ima snagu ovršne isprave. Obračun neisplaćene otpremnine ili djelomično neisplaćene otpremnine (Obrazac NO1) je obvezan obrazac, a propisan je Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Podsjećamo da je poslodavac obvezan na ispravama o isplati otpremnine, od 5.9.2022. do 31.12.2023., dvojno iskazati iznos isplaćene otpremnine (u kn i u eurima, uz fiksni tečaj konverzije).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag