Oporezivi primici za koje ne postoji obveza plaćanja doprinosa

Iako postoji niz nagrada, naknada i ostalih sličnih primitaka koje poslodavac isplaćuje bez obveze obračuna poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja, ipak postoje određeni primici koji se isplaćuju radnicima/vanjskim suradnicima, a oporezivi su djelomično ili u cijelosti, ali bez obveze plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada/drugi dohodak, za koje poslodavac pri isplati ne obračunava doprinose propisani su čl. 209. Zakona o doprinosima, a detaljnije pojašnjeni Pravilnikom o doprinosima. Sukladno navedenom, to su sljedeći primici:

 • Potpora obitelji za slučaj smrti radnika - iako se na iznos iznad 7.500,00 kn plaća porez na dohodak, doprinosi se ne plaćaju. Za navedeno oslobođenje kao dokaz se koriste podaci isplatitelja iz kojih je vidljivo da se radi o potpori isplaćenoj članu obitelji bivšeg radnika;
 • Potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rada do 15. godine života djeteta, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja - ukupno isplaćeni iznos se izuzima od obveze doprinosa (neoporezivo je do 1.750,00 kn mjesečno). Dokaz: podaci isplatitelja iz kojih je vidljivo da je isplata izvršena djetetu (datum rođenja) kao i da se radi o djetetu bivšeg radnika te da pohađa osmogodišnju školu;
 • Renta koju bivši poslodavac isplaćuje članu obitelji bivšeg radnika - primitak oporeziv na način propisan za drugi dohodak, ali bez obveze uplate doprinosa. Dokaz: pravomoćno rješenje suda/nagodba u pisanom obliku isplatitelja i primatelja temeljem koje je poslodavac obvezan novčano, u obliku rente, obeštetiti članove obitelji radnika koji je kod bivšeg poslodavca pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti;
 • Nagrada učeniku/redovitom studentu za vrijeme praktičnog rada i naukovanja - i u slučaju isplate naknade učeniku iznad 1.750,00 kn mjesečno ne postoji obveza obračuna i uplate doprinosa. Podsjećamo da se studentima u ovom slučaju ostvareni primitak oporezuje u cijelosti, ali nema obveze obračuna doprinosa bez obzira na visinu isplaćene nagrade. Dokaz: ugovor zaključen sa školom/učilištem o upućivanju učenika/redovitog studenta na obvezan praktičan rad;
 • Primitak za rad učenika/studenta preko posrednika pri njihovom zapošljavanju - podsjećamo da je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa posrednik, i to: posebnog doprinosa za MO za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%, te posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%;
 • Stipendije učeniku/studentu - bez obzira na isplaćeni iznos, nema obveze doprinosa s tim da se porez na dohodak ne plaća na iznos isplaćen do 1.750,00 kn mjesečno, uz napomenu da se stipendije ne mogu neoporezivo isplatiti učenicima osnovnih škola (niti do 1.750,00 kn). Dokaz: ugovor o stipendiji sklopljen prije početka isplate stipendije i potvrda obrazovne ustanove o statusu učenika/redovnog studenta za svaku školsku/akademsku godinu za koju se isplaćuje:
 • Športska stipendija - bez doprinosa neovisno o isplaćenom iznosu, neoporeziva do 1.750,00 kn mjesečno. Dokaz: ugovor o športskoj stipendiji ili rješenje o pravu na stipendiju vezano uz kriterije o kategorizaciji športaša;
 • Naknada  športskom sucu i delegatu - oporezive u punom iznosu, bez obveze plaćanja doprinosa. Dokaz: službeni podaci isplatitelja da se radi o naknadi za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnog športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova i nacionalnih selekcija koja se, u skladu s propisima o športu, održavaju u RH;
 • Primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života - bez obzira na iznos naknade, koja se oporezuje kao drugi dohodak, nema obveze doprinosa. Dokaz: pisani dokumenti isplatitelja o vrsti isporuke i o tome da se radi o djetetu mlađem od 15 godina (dokaz datuma rođenja primatelja), te da je riječ o poslovima za koje je prethodno odobrenje izdao inspektor rada/poslovima sudjelovanja u snimanju filmova, pripremanja i izvođenja umjetničkih, scenskih ili drugih sličnih djela na način i u opsegu koji ne ugrožava zdravlje osobe, sve temeljem propisa o radu.

Osim toga, nema obveze doprinosa niti pri isplati sljedećih primitaka:

 • Stalne mjesečne nagrade isplaćene članu HAZU-a, prema posebnom propisu,
 • Novčane naknade nezaposlenom, mobiliziranom građaninu koju isplaćuje tijelo nadležno za mobilizaciju i
 • Drugog dohotka utvrđenog temeljem razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag