Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura

U Narodnim novinama br. 105 od 12.9.2022. objavljena je Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura, koja donesena je na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br.  57/22 i 88/22). Ova Odluka stupa na snagu 15. rujna 2022.

Ovom se Odlukom uređuje:

 • predopskrba banaka gotovim novcem eura
 • sadržaj ugovora o predopskrbi
 • obvezan sadržaj ugovora o posrednoj predopskrbi
 • sadržaj izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi
 • sadržaj početnih paketa eurokovanica i uvjeti opskrbe početnim paketima eurokovanica
 • način i rokovi izvješćivanja o predopskrbi banaka
 • apoenska struktura za isplatu euronovčanica na bankomatima za razdoblje koje nije duže od tri mjeseca od dana uvođenja eura i
 • druga pitanja u vezi s predopskrbom gotovim novcem eura.

Predopskrba je postupak u kojemu Hrvatska narodna banka u gotovinskim centrima opskrbljuje banke gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura.

Posredna predopskrba je postupak opskrbe gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura od strane banaka.

Razdoblje predopskrbe/posredne predopskrbe jest razdoblje tijekom kojeg se odvijaju predopskrba i posredna predopskrba, a počinje najranije 4 mjeseca prije dana uvođenja eura i završava u 00:00 na dan uvođenja eura.

Obveznici primjene Odluke 

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na:

 • banku sa sjedištem u RH, koja je od HNB-a dobila odobrenje za rad,
 • banku sa sjedištem u drugoj državi članici, koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u RH putem podružnice kada rukuje gotovim novcem eura i obrađuje ga u RH,
 • banku iz treće zemlje, koja je od HNB-a dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje kada rukuje gotovim novcem eura i obrađuje ga u RH.

Predopskrba gotovim novcem eura 

Hrvatska narodna banka obavlja predopskrbu banke na način da:

 • predopskrbu banke gotovim novcem eura HNB obavlja preko gotovinskih centara koji su određeni Odlukom o opskrbi banaka gotovim novcem (Nar. nov., br. 157/02 - 63/21),
 • predopskrba banke euronovčanicama započinje najranije 4 mjeseca prije dana uvođenja eura,
 • predopskrba banke eurokovanicama, uključujući i početnim paketima eurokovanica, započinje najranije 3 mjeseca prije dana uvođenja eura,
 • HNB će započeti predopskrbu banke gotovim novcem eura nakon što s bankom sklopi ugovor o predopskrbi.

Banka preuzima ugovoreni iznos gotovog novca eura za predopskrbu, prema pojedinom gotovinskom centru. Banka dostavlja HNB-u obrazac Prijave potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje narudžbe gotovog novca eura iz predopskrbe (Prilog 1. ove Odluke), zajedno s njegovim prilozima, kojom osoba ovlaštena za zastupanje banke obavještava pojedini gotovinski centar o osobama koje su ovlaštene za potpisivanje obrasca Narudžbe gotovog novca eura iz predopskrbe (Priloga 2. ove Odluke). Navedene Obrasce banka može preuzeti s internetskih stranica HNB-a.

Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica 

Banka obavlja posrednu predopskrbu posrednih primatelja nakon sklapanja ugovora o posrednoj predopskrbi, uz uvjet da je banka s HNB-om prethodno sklopila ugovor o predopskrbi.

Posredni primatelj je poslovni subjekt, tijelo javne vlasti, stambena štedionica, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik u skladu s propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i pružatelj financijskih usluga sa sjedištem u RH.

Banka obavlja pojednostavljenu posrednu predopskrbu mikroposlovnih subjekata gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000,00 eura, ako je prethodno od njih pribavila potpisanu Izjavu iz Priloga 4. ove Odluke.

Mikroposlovni subjekt je poslovni subjekt, pravna ili fizička osoba, koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima manje od 10 radnika i godišnji prihod iz Godišnjega financijskog izvještaja za 2021. godinu koji se predaje u 2022. ne prelazi 15 mil. kn i/ili
 • ima manje od 10 radnika i visina aktive iz Godišnjega financijskog izvještaja za 2021. godinu koji se predaje u 2022. ne prelazi 15 mil. kn.

Opskrba početnim paketima eurokovanica: HNB će u postupku predopskrbe banaka gotovim novcem eura opskrbiti banke dvjema vrstama početnih paketa eurokovanica - početnim paketima eurokovanica za potrošače i početnim paketima eurokovanica za posredne primatelje.

Banka opskrbljuje početnim paketima eurokovanica potrošače i posredne primatelje na način da:

 • početni paket eurokovanica za potrošače sadržava 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13 eura i 28 centa, te za jedan početni paket eurokovanica potrošač plaća iznos od 100,00 kn;
 • početni paket eurokovanica za posredne primatelje sadržava 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145 eura i 50 centa, te za jedan početni paket eurokovanica posredni primatelj plaća u kunama protuvrijednost od 145 eura i 50 centa, utvrđenu prema fiksnom tečaju konverzije (7,53450 kuna za jedan euro).

Apoenska struktura novčanica u bankomatima

Banka je dužna omogućiti da bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju od dana uvođenja eura isključivo isplaćuju gotov novac eura.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag