U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/22 objavljen je članak "Očinski dopust i druge novine u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore uređena su i propisana Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08 - 37/20; u nastavku: Zakon) kao i uvjeti i način njihova ostvarivanja. Prava korisnika na vremenske i novčane potpore propisana su radi zadovoljavanja potreba roditelja i potreba djeteta na stalnu i adekvatnu njegu i brigu.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/22), Zakon je usklađen s Direktivama Europske unije koje se odnose na ove potpore, a od 1.8.2022. uvedeno je  i novo pravo na (plaćeni) očinski dopust, povećan iznos naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust zaposlenog/samozaposlenog roditelja i prava na rad s polovicom punog radnog vremena, a neka su od dosadašnjih prava normativno drugačije uređena.

Zaposleni/samozaposleni roditelj i osobe koje se smatraju zaposlenim  imaju pravo na  rodiljni dopust očinski dopust roditeljski dopust rad s polovicom punoga radnog vremena rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta stanku za dojenje djeteta dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete slobodan radni dan za prenatalni pregled dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

Korisnik koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik i nezaposleni roditelj  imaju pravo na ¾ rodiljnu poštedu od rada roditeljsku poštedu od rada.

Zaposleni/samozaposleni roditelj, roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik, nezaposleni roditelj i roditelj koji se smatra zaposlenim za vrijeme korištenja propisanih prava, ovisno o radnopravnom statusu, ima pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu.

Roditelj izvan sustava rada  po rođenju djeteta ima pravo na novčanu pomoć radi rodiljne ili roditeljske brige o novorođenom djetetu.

Posvojitelj malodobnog djeteta osnovom pravomoćnog rješenja o posvojenju ima pravo, prema radnopravnom statusu, na posvojiteljski dopust posvojiteljsku poštedu od rada posvojiteljsku brigu o djetetu, a za vrijeme korištenja jednog od tih prava, pravo na naknadu plaće, novčanu naknadu ili novčanu pomoć.

Skrbnik malodobnog djeteta ostvaruje prava na rodiljne i roditeljske potpore, sukladno radnopravnom statusu, pod uvjetom da ta prava roditelj djeteta nije iskoristio.

Udomitelj malodobnog djeteta ostvaruje pravo na vremenske potpore sukladno radnopravnom statusu, pod uvjetom da ta prava roditelj djeteta nije iskoristio s tim da udomitelj ne ostvaruje pravo na novčane potpore.

Opširnije o očinskom dopustu i drugim pravima u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora pročitajte više u tiskanom izdanju časopisa Fip br. 9.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag