Obvezna poslovna izvješća d.o.o.-a, j.d.o.o.-a i d.d.-a prema ZTD-u

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), direktori d.o.o.-a i j.d.o.o.-a, te uprave d.d.-a, dužni su svake godine sastavljati poslovna izvješća i podnositi ih nadzornom odboru i/ili skupštini. Ako d.o.o. (i j.d.o.o.) nije ustrojio nadzorni odbor, direktor je dužan sva propisana izvješća predočiti izravno skupštini društva.

Uprava (direktor) je dužna izvješćivati nadzorni odbor (i/ili skupštinu) o:

a) poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to (ovo izvješće treba sastaviti i predočiti pravodobno, po potrebi i bez odgađanja, a najmanje jednom godišnje);

b) rentabilnosti poslovanja društva, a napose rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala (i ovo izvješće treba sastaviti i predočiti pravodobno, a najmanje jednom godišnje - kada se razmatraju godišnji financijski izvještaji);

c) tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva (direktor/uprava je dužna o ovim pitanjima izvijestiti nadzorni odbor ili skupštinu pravodobno, a najmanje svaka tri mjeseca);

d) poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva (i o tim poslovima obvezno se izvješćuje nadzorni odbor ili skupština pravodobno).

Kod vladajućeg društva u koncernu izvješće obuhvaća i društva koncerna.

Sva ova izvješća se moraju sastaviti u pisanom obliku, savjesno i istinito. Njihov detaljan sadržaj nije propisan, pa će menadžeri prilagoditi izvješćivanje osobitostima i potrebama društva kojim upravljaju. Uz to, nadzorni odbor (ako je ustrojen) može zahtijevati od uprave da ga se o nekim pitanjima izvješćuje detaljnije ili na drugačiji način, da ga se izvješćuje i o drugim pitanjima, te da ga se izvješćuje češće nego je to predviđeno ZTD-om. Kod velikih i složenih društava ova izvješća mogu biti vrlo opsežna, a kod malih i mikro to mogu biti samo kratke informacije o svim propisanim pitanjima.

Nadalje, uprava velikog i srednjeg d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti glavnoj skupštini izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće (ako ima ovisno društvo). Mikro i mali poduzetnici nisu obveznici izrade godišnjeg izvješća (o stanju društva), ako u bilješkama objave podatke o vlastitim dionicama i udjelima.

Iako sva ova izvješća u pravilu sastavljaju stručne službe - pravna služba, financije i računovodstvo, plan i analiza, kontroling i sl., njihovo sastavljanje i predočavanje nadzornom odboru i skupštini zakonska je obveza i odgovornost menadžera (uprave ili direktora).

Osim navedenog, također prema odrebama ZTD-a, uprava d.o.o.-a, j.d.o.o.-a i d.d-a dužna je odmah sazvati i izvijestiti skupštinu ako postoji odnosno ako je nastao gubitak u visini polovine temeljnog kapitala. A kako su stečajni razlozi nesposobnost za plaćanje i prezaduženost, Stečajnim zakonom i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, propisani su uvjeti i okolnosti u kojima uprava mora ili može otvoriti predstečajni postupak ili stečaj.

Uz navedena izvješća uprave, nadzorni odnosno upravni odbor d.d.-a (ako je ustrojen) podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, u kojem mora navesti:

- djeluje li društvo u skladu sa zakonom, aktima i odlukama glavne skupštine,
- jesu li GFI (i godišnje izvješće) napravljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje,
- svoj stav o prijedlogu uprave glede dobiti odnosno pokrića gubitka.

Članovi nadzornog odnosno upravnog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili izvješćem nadzornog odbora u cjelini, dužni su u pisanom obliku dostaviti skupštini svoje primjedbe.

Sve  obveze nadzornog odnosno upravnog odbora d.d.-a primjenjuju se i na d.o.o.-e (i j.d.o.o-e) koji su slijedom odredbi ZTD-a morali, ili koji su svojevoljno ustrojili nadzorni odbor.

U pojedinim situacijama ZTD-om je određeno i sastavljanje izvješća vezano za poduzetničke ugovore, odnose s povezanim poduzećima, priključenje društva, osnivanje podružnica, pripajanja i poslovna spajanja, podjeli društava kapitala, sastavljanje likvidacijskih financijskih izvješća i dr.

Godišnje financijske izvještaje (uz koje se u pravilu predočavaju i poslovna izvješća) treba predočiti članovima trgovačkih društava (skupštini) najkasnije do 31.8. sljedeće godine.

Za potankosti oko pristupa izradi ovih izvješća upućujemo čitatelje na članke „Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2021.“ i  „Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva“, koje smo objavili u FIP-u br. 1 i 2/2022.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag