U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Obračun naknade OKFŠ-a za 2021. godinu". Autor članka je mr. sc. Vlado Đurašin.

Obračun naknade OKFŠ-a  za 2021. godinu obavlja se na novom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21) što je i tema ovoga članka.

Sukladno Zakonu o šumama, za 2021. obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7,5 mil. kn, u visini 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, tromjesečno i u roku osam dana od  konačnog obračuna. 

Zaduženje obveze i naplatu naknade za OKFŠ vršiti će Ministarstvo poljoprivrede, a Porezna uprava i Fina su im, na zahtjev,  dužne dostavljati podatke o ukupnim prihodima ili primicima, kao i ostalim prihodima za koje se može umanjiti osnovica obračuna naknade.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag