Novost: usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela - prije slanja nadležnim institucijama

Zakonom o proračunu koji se primjenjuje od ove godine propisane su odredbe koje detaljno uređuju postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskih korisnika (čl. 38. Zakona).

Rok

Prijedloge financijskih planova proračunski korisnici državnog proračuna dužni su dostaviti nadležnim ministarstvima ili drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, a proračunski korisnici JLP(R)S-a upravnim tijelima JLP(R)S-a:

  • sukladno rokovima propisanim uputom za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika koju su dobili od svojih nadležnih razdjela/upravnih tijela JLP(R)S-a.

Usvajanje prijedloga - prije slanja prijedloga nadležnim institucijama

Novost u odredbama Zakona o proračunu je da je izrijekom propisana obveza čelnika proračunskog korisnika da prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom ministarstvu ili razdjelu odnosno upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputi upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je to primjenjivo u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika.

To je slučaj kod ustanova (u zdravstvu, kulturi, predškolskom odgoju, školama, fakultetima itd.) koje prema posebnim propisima imaju upravna vijeća (ili drugo upravljačko tijelo) koje je i do sada prema Zakonu o ustanovama i/ili drugim propisima imalo obvezu odlučivanja o financijskom planu.

Financijski plan usvaja se na drugoj razini

Novost u odredbama Zakona o proračunu je i da se prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine usvaja na razini skupine računa ekonomske klasifikacije.

Obveze ministarstva/razdjela i tijela JLP(R)S-a

Ministarstva i druga državna tijela razine razdjela odnosno upravna tijela JLP(R)S-a kojima proračunski i izvanproračunski korisnici iz njihove nadležnosti dostavljaju svoje prijedloge financijskih planova dužni su prijedlog svog financijskog plana i prijedloge financijskih planova svojih korisnika dostaviti Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno rokovima propisanim uputama za planiranje Ministarstva financija odnosno JLP(R)S-a.

Nadležno ministarstvo ili razdjel odnosno nadležno upravno tijelo u JLP(R)S-u dužno je prije dostave prijedloga financijskih planova Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima.

Razlike u usvojenom financijskom planu u odnosu na doneseni proračun

Kad postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je donio Sabor odnosno predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravno tijelo dužno je obavijestiti proračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana.

U tom je slučaju, kako izrijekom propisuje čl. 38. st. 7. Zakona o proračunu upravljačko tijelo dužno usvojiti financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je donio Sabor odnosno predstavničko tijelo.

Dakle, to znači da će upravljačko tijelo, iako je već usvojilo prijedlog financijskog plana prije dostave nadležnim tijelima, morati ponovo usvojiti financijski plan (s projekcijama) za naredno trogodišnje razdoblje, ali izmijenjen plan u odnosu na već usvojeni, kako bi podaci u njemu bili identični onima sadržanima u proračunu koji je donio Sabor odnosno predstavničko tijelo JLP(R)S-a.

Još je važno napomenuti da se financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za naredno trogodišnje razdoblje mora donijeti do kraja ove godine, kako bi se osigurala njegova primjena od 1. siječnja sljedeće godine.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag