Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Novim Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (u nastavku: Pravilnik) propisani su uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u nastavku. Ministarstvo), stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

Poslovi zaštite na radu za koje se izdaje ovlaštenje su:

  • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,
  • osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),
  • izrada procjene rizika,
  • ispitivanje radne opreme i
  • ispitivanja fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu kod sebe i za svoje potrebe bez ovlaštenja, pod uvjetima propisanim ostalim propisima zaštite na radu, a poslodavac koji nema zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može za svoje potrebe za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika koristiti interaktivne internetske alata (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice Ministarstva.

Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu koje se odnosi na - obavljanje poslova zaštite na radu  kod poslodavca  i - osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), može se izdati poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

Zaposlena osoba mora biti stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio) s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu te zaposlena na najmanje pola radnog vremena.

Ovlaštena osoba koja poslove zaštite na radu obavlja na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih poslova prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Pravilnika, obvezna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

Ovlaštena osoba koja poslove zaštite na radu obavlja u skladu sa čl. 4. do 6. Pravilnika, na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih poslova prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu Pravilnika, obvezna je podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, prema abecednom redu prvog slova naziva tvrtke, počevši od 1.1.2023. kako slijedi:

– od 1.1. do 31.3.2023., tvrtke sa prvim početnim slovom A do uključivo E,
– od 1.5. do 31.7.2023., tvrtke sa prvim početnim slovom F do uključivo P,
– od 1.9 do 30.11.2023., tvrtke sa prvim početnim slovom R do uključivo Ž.

Ovlaštena osoba koja ne podnese zahtjev ili ga ne podnese u propisanom roku ili njezin zahtjev bude odbijen, briše se iz evidencije izdanih ovlaštenja i ne može više obavljati poslove zaštite na radu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag