Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u posebnim slučajevima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite i drugih okolnosti iz čl. 39. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: ZOZO) je  pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se osigurava i ostvaruje pod jednakim uvjetima i na način propisan ZOZO-om i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 – 9/21; u nastavku: Pravilnik).

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, prema propisima o zdravstvenom osiguranju, pripada osiguranicima kada su odsutni s rada zbog bolesti, ozljede odnosno drugih okolnosti radi kojih su spriječeni izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom i to samo za dane, odnosno sate za koje bi imali pravo na plaću, odnosno naknadu plaće prema propisima o radu.

Ako osiguraniku prestane radni odnos za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad/obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada mu naknada plaće još najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa/obavljanja djelatnosti osobnim radom.

Pravo na naknadu plaće poslije prestanka radnog odnosa pripada pod uvjetom da je:

  • izabrani doktor osiguraniku privremenu nesposobnost utvrdio najmanje osam dana prije dana prestanka radnog odnosa/obavljanja djelatnosti osobnim radom,
  • u vrijeme prestanka radnog odnosa/obavljanja djelatnosti osobnim radom osiguranik imao pravo na naknadu plaće u skladu sa ZOZO-om.

Prava na naknadu plaće pod prethodno navedenim uvjetima iznimno ima i osiguranik kojem je za vrijeme privremene nesposobnosti prestao radni odnos/obavljanje djelatnosti osobnim radom, ako je ta privremena nesposobnost posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu ili priznate ozljede na radu/profesionalne bolesti, a pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku sve dok ponovno ne budu radno sposoban ili mu nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja ne bude utvrđena invalidnost. 

Osiguranik ima pravo na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje/državnog proračuna ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u maksimalnog trajanja od 18 po istoj dijagnozi bolesti bez prekida u skladu sa ZOZO-om i Pravilnikom, a nakon toga u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime te privremene nesposobnosti dok za tu nesposobnost postoji medicinska indikacija.

Visina naknade plaće u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade po isteku 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti ne odnosi se na osiguranika koji je privremeno nesposoban za rad zbog:

  • liječenja zloćudnih bolesti,
  • njege člana obitelji – djeteta oboljelog od zloćudnih bolesti,
  • provođenja hemodijalize ili peritonejske dijalize te
  • uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela.

Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog - bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom - korištenja prava na rodiljni dopust - prava na rad u polovici punoga radnog vremena - prava na dopust za slučaj smrti djeteta, osiguraniku koji koristi jedno od navedenih prava pripada pravo na naknadu plaće i nakon prestanka radnog odnosa/obavljanja djelatnosti osobnim radom do isteka korištenja istog prava.

Ako osiguranik tijekom korištenja prava na naknadu plaće, a nakon prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos s punim ili nepunim radnim vremenom ili počne obavljati djelatnost osobnim radom, prestaje mu pravo na naknadu plaće za navedene slučajeve.

Osiguraniku kojem za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti prestane radni odnos, a ima pravo na naknadu plaće, tu naknadu obračunava i isplaćuje HZZO neposredno osiguraniku.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag