Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022.

U Nar. nov., br.14 od 2.2.2022. objavjena je Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu koja stupa na snagu dana 3.2.2022.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Visina mjesečne osnovice određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Obračun doprinosa na temelju mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu« koja je sastavni dio ove Naredbe, vrši se od 1. siječnja 2022. godine.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu (Nar. nov., br. 14/21).

Natrag