Kolektivni ugovor za graditeljstvo – proširena primjena od 1.11.2022.

Nakon što su 13.7.2022. sklopljene četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 93/22), sklopljene su dana 15.9.2022. i pete izmjene i dopune tog kolektivnog ugovora (Nar. nov., br. 115/22).

U bitnome, Tabela »Tarifni stavovi« iz četvrtih izmjena i dopuna u cijelosti se zamjenjuje novom tabelom istog naziva, koja je sastavni dio Kolektivnog ugovora (Pri­log 1.). Razlog promjene jest bilo brisanje vlasnika obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u XI. grupi poslova.

Odlukom ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 12.10.2022. proširena je primjena četvrtih i petih izmjena KU za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007) počevši od 1.11.2022. godine (Nar. nov., br. 122/22).

Osnovna plaća člana uprave i direktora

U XI. grupi poslova navedeni su član uprave i direktor iz čega proizlazi da se toj kategoriji radnika za razdoblje rada nakon 1.11.2022. mora obračunati osnovna bruto plaća u visini najmanje 15.000,00 kn, bez obzira na veličinu poslodavca (mirko, mali, srednji ili veliki).

Sukladno Tumačenju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje primjene odredbi Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 26.10.2022.: „Ako je (u pravilu za mikro poduzetnika) u sudski registar upisana kao član uprave ili direktor osoba koja prema ugovora o radu obavlja druge kvalificirane poslove iz djelatnosti područja građevinarstva koji su razvrstani i vrednovani u tarifnom dijelu KUG-a do X grupe složenosti, poslodavac je dužan obračunavati i isplaćivati plaću za tu osobu, kao i za sve ostale radnike kod poslodavca, najmanje u iznosu pripadajuće grupe složenosti za poslove za koje su kvalificirani i koje obavljaju.“

Prema tome, ako prema ugovoru o radu član uprave uz poslove člana uprave obavlja i druge poslove, npr. poslove iz grupe V., VI. Ili VII. Tarifnih stavova, ne mora za sebe obračunati plaću na 15.000,00 kn bruto, već plaću prema toj grupi poslova.

O tome na koji način osoba koja je član uprave, izvršni direktor ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može ugovoriti obavljanje drugih poslova, pored tih poslova, pročitajte ovdje.

Što ako se ne obračuna plaća u visini određenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena?

Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18 i 120/21) minimalnom plaćom smatra se najmanji iznos mjesečne brutoplaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu.

Ne ulazeći uopće u temu je li ovakvo normiranje usklađeno s ustavnim gospodarskim pravima i svrhom da kolektivni ugovori trebaju štititi radnike spram poslodavca, a ne određivati minimalnu plaću i za samog „poslodavca“, činjenica je da se nakon donošenja odluke o proširenoj primjeni KU za graditeljstvo, neisplata plaće i članu uprave može podvesti pod prekršaj iz čl. 10. st. 1. Zakona o minimalnoj plaći, sve i u slučaju da je primjerice taj član uprave u radnom odnosu ujedno i (jedini) vlasnik trgovačkog društva.

Međutim, odredbe Zakona o minimalnoj plaći ne odnose se na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima. Dakle, u slučaju ako je zaposleni član uprave ujedno i jedini radnik (neovisno od toga koja je osoba vlasnik trgovačkog društva), izuzeta je primjena Zakona o minimalnoj plaći, (čl. 4. st. 2.). Slijedi zaključak da se takvom radniku ne mora obračunavati osnovna plaća u visini 15.000,00 kn bruto, dok se sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima moraju obračunati javna davanja (porezi i doprinosi) na osnovicu od 6.199,05 kn za 2022., odnosno na osnovicu od 888,67 eura u 2023. godini, neovisno o neto isplaćenom dijelu plaće.

Za razliku od ostalih radnika kojima se osnovna plaća iz Tarifnih stavova mora uvećati za 0,5% za svaku navršenu godinu neprekinutog radnog staža kod tog poslodavca, ta obveza se ne odnosi na osnovnu plaću člana uprave i direktora odnosno drugih radnika s posebnim ovlastima. Naime, KU graditeljstva se na radnike s posebnim ovlastima primjenjuje samo u pogledu osnovne plaće određene za te osobe. Radnici s posebnim ovlastima su radnici koji su kao rukovodeće osobe statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlašteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca (čl. 5. KU).

Tablica Prikaz osnovne plaće u bruto iznosu u djelatnosti građevinarstva od 1.11.2022.

Materijalna prava po KU za graditeljstvo

Od materijalnih prava koja poslodavac mora osigurati radnicima u djelatnosti graditeljstva ubrajaju se sljedeća:

  • regres (2.000,00 kn pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor) sukladno uvjetima iz čl. 47.
  • božićnica (600,00 kuna isplaćuje se u prosincu tekuće godine) sukladno čl. 47.
  • dnevnica (150,00 – 200,00 kn) i troškovi prijevoza na službenom putu sukladno uvjetima iz čl. 53.
  • dnevnica za rad na terenu (130,00 – 200,00 kn) sukladno uvjetima iz čl. 54.
  • trošak prijevoza na posao i s posla (u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte) sukladno uvjetima iz čl. 56.
  • nagrada učenicima i studentima na obveznoj praksi (600,00 do 1.250,00 kuna mjesečno, odnosno srazmjerno vremenu provedeno na praksi) sukladno čl. 58.
  • otpremnina zbog odlaska u mirovinu (8.000,00 kn) sukladno čl. 59.
  • solidarna pomoć u slučaju smrti radnika (najmanje 7.500,00 kn) ili člana uže obitelji (najmanje 3.000,00 kn) sukladno čl. 60.
  • jubilarna nagrada sukladno uvjetima iz čl. 61.
Natrag