Kako smanjiti predujmove poreza na dobit?

Obveznici poreza na dobit, a to su trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu oporezivanja dobiti, zatim obrtnici „dobitaši“, te tuzemne poslovne jedinice (podružnice) inozemnih poduzetnika, obvezni su tijekom poreznog razdoblja plaćati predujmove poreza na dobit, sukladno čl. 34. Zakona o porezu na dobit. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, u svoti koja se dobije kada se porezna obveza za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

Utvrđivanje visine predujma poreza na dobit

Iznos mjesečnog predujma poreza na dobit utvrđuje se na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje. Dakle, predujmovi poreza na dobit, koje porezni obveznici plaćaju tijekom 2022., utvrđeni su temeljem podataka iskazanih po podnesenoj Prijavi poreza na dobit (PD obrascu) za 2021. godinu. Osnovni elementi koji čine osnovicu za izračun predujma su utvrđena porezna obveza za prethodnu godinu i broj mjesecu poslovanja.

Predujmovi za 2022. = porezna obveza za 2021. (red. br. 53. PD-a)/broj mjeseci poslovanja u 2021.
ostvareni prihodi u 2021. do 7.500.000,00 kn - obveza PD-a za 2021. po stopi 10%, predujam PD-a za 2022. po stopi 10%

ostvareni prihodi u 2021. od 7.500.000,01 kn - obveza PD-a za 2021. po stopi 18%, predujam PD-a za 2022. po stopi 18%

Obzirom da osnovicu za utvrđivanje predujma čini porezna obveza utvrđena za prethodno porezno razdoblje, to znači da ukoliko je u Prijavi poreza na dobit prethodnog poreznog razdoblja (2021.) iskazan porezni gubitak, porezni obveznik nema obvezu plaćanja predujmova za tekuće porezno razdoblje (2022.). Porezni obveznici koji tijekom 2021. godine nisu morali plaćati predujmove, jer su po PD prijavi za 2020. ostvarili porezni gubitak, a za 2021. godinu su ostvarili dobit, predujmove za 2022. godinu počeli su uplaćivati po predaji porezne prijave za 2021. godinu.

Obzirom da podmirenje predujmova poreza na dobit, uvećano za kamate u slučaju nepravovremenog plaćanja, predstavlja odljev novčanih sredstava, poduzetnici mogu zatražiti od Porezne uprave izmjenu visine predujmova.

Zahtjev za smanjenjem visine predujma poreza na dobit

Porezna uprava može utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova na temelju:

- zahtjeva poreznog obveznika i/ili
- obavljenog nadzora i/ili
- na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže.

Porezni obveznik može zatražiti, uslijed određenih razloga, od Porezne uprave izmjenu visine predujma ili drugo razdoblje plaćanja predujmova. O izmjeni visine predujma Porezna uprava donosi rješenje, koje obvezuje poreznog obveznika od dana konačnosti do podnošenja nove porezne prijave. Također, Porezna uprava može poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost sa sezonskim obilježjem rješenjem utvrditi za pojedine mjesece poreznog razdoblja različitu visinu predujma. Rješenjem Porezne uprave o različitim visinama mjesečnih predujmova mora se osigurati da ukupni iznos mjesečnih predujmova odgovara iznosu koji bi se naplatio pri ravnomjernoj naplati predujmova tijekom poreznog razdoblja.

Porezni obveznik može zatražiti izmjenu visine predujma pisanim zahtjevom upućenim nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu. U zahtjevu treba navesti razloge za izmjenu visine predujma. Ako se radi o znatnijem padu poduzetničke aktivnosti u tekućoj prema prethodnoj poslovnoj godini, porezni obveznik dostavlja temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka). Na temelju uvida u financijska izvješća, odnosno na temelju poreznog nadzora, ako to ocijeni potrebnim, Porezna uprava će rješenjem uvažiti ili odbiti zahtjev poreznog obveznika. Ako se radi o padu poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom (poplava, požar, potres, uništenje imovine poreznog obveznika nakon provalne krađe ili sl.), Porezna uprava može riješiti zahtjev poreznog obveznika na osnovi zapisnika mjerodavnog tijela koje provodi postupak utvrđivanja visine štete, odnosno istražni postupak.

U rješenju kojim se zahtjev za smanjenjem predujma uvažava, obvezno se navodi nova svota mjesečnog predujma te datum od kojeg se isti plaća. Treba napomenuti kako se rješenje o izmjeni predujma ne primjenjuje unatrag već od dana kada je izdano, pa će tako porezni obveznik koji je zahtjev za smanjenje predujma podnio u 8. mj. 2022., te u istom mjesecu dobio rješenje Porezne uprave,  plaćati novu svotu mjesečnog predujma od 8. mj. 2022., a koji dospijeva za naplatu krajem 9. mj. 2022.

Tko ne plaća predujmove poreza na dobit?

Predujmove poreza na dobit nisu dužni plaćati:

- poduzetnici koji počinju obavljati djelatnost,
- društva u stečaju i likvidaciji (čl. 48. st. 7. Pravilnika o porezu na dobit),
- porezni obveznici koji su oslobođeni plaćanja poreza na dobit temeljem korištenja poreznih olakšica, sukladno posebnim propisima iz čl. 42. i 43.a Pravilnika o porezu na dobit (obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima, korištenje poreznih olakšica za izvršena ulaganja).

Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost nije obvezan plaćati predujmove do prve porezne prijave, ali ih može ih plaćati prema vlastitoj odluci.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag