Kada i kako prijaviti inozemni dohodak

Za sve osobe, rezidente RH, koje ostvaruju primitke u ili iz inozemstva, bez obzira radi li se o dohotku od nesamostalnog rada, drugom dohotku, dohotku od imovine ili dohotku od kapitala, propisana je obveza upisa u registar poreznih obveznika (nadležna je ispostava Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika), u roku od 8 dana od ostvarivanja primitaka. Osim toga, valja provjeriti da li je s državom iz koje je ostvaren dohodak u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (koji ima prednost u odnosu na nacionalno zakonodavstvo) kao i koja država ima pravo oporezivanja ostvarene vrste dohotka. Da bi se mogle primijeniti odredbe ugovora, rezident RH mora inozemnom isplatitelju dohotka dostaviti od Porezne uprave ovjereni obrazac (Zahtjev), ako je propisan ugovorom, odnosno potvrdu o rezidentnosti. Ako takav ugovor nije zaključen, primjenjuje se Zakon o porezu na dohodak.

Predujam poreza na dohodak

Uz plaćanje predujma poreza na dohodak koji je ostvaren izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, moguća su dva slučaja:

1. Predujam poreza na dohodak nije plaćen u inozemstvu

  • porezni obveznik sam obračunava porez i ev. prirez u roku od 30 dana od dana primitka

2. Predujam poreza na dohodak je plaćen u inozemstvu

  • porezni obveznik obaviještava o toj činjenici Poreznu upravu, u roku od 8 dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini, putem pisane izjave (INO-IZJAVA),
  • predajom navedene izjave smatra se da je prijavljeno ostvarivanje dohotka iz inozemstva se se porezni obveznik ne mora upisati u registar poreznih obveznika.

Podnošenje izvješća

1. Ako predujam poreza na dohodak nije plaćen u inozemstvu, porezni obveznik obračunava predujam poreza i podnosi JOPPD obrazac u roku od 30 dana od dana ostvarenog primitka pri čemu se dohodak preračunava u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan isplate. Predujam poreza se obračunava po stopi propisanoj za određenu vrstu dohotka (npr. za drugi dohodak 20%), uvećano za ev. prirez porezu, bez priznavanja osobnog odbitka, a obračunati porez se uplaćuje na OIB poreznog obveznika. Obveza uplate doprinosa ovisi o vrsti ostvarenog dohotka pa tako za dohodak od kapitala ne postoji obveza dok za drugi dohodak (ugovor o djelu, autorski honorar) ta obveza postoji, ali samo za doprinos za mirovinsko osiguranje (10%/7,5% + 2,5%). Naime, budući nema poslodavca na čiji bi se teret obračunao doprinos za zdravstveno osiguranje, taj se doprinos ne obračunava niti uplaćuje. Doprinosi dospijevaju na naplatu u roku od 30 dana od dana ostvarenog primitka.

2. Ako je predujam poreza plaćen u inozemstvu, a porezni obveznik je PU podnio INO-IZJAVU, tada je obvezan ostvareni dohodak iskazati na Obrascu INO-DOH koji se podnosi PU do 31.1. tekuće godine za prethodnu godinu. U navedenom slučaju nije obvezan podnositi JOPPD obrazac, osim u slučaju kada postoji obveza plaćanja doprinosa kada se iskazuju samo doprinosi, a ne i porez na dohodak. Plaćeni porez u inozemstvu se uračunava u tuzemni porez ili izuzima iz tuzemnog poreza, ovisno o odredbama međunarodnih ugovora, ali samo temeljem potvrde o uplaćenom porezu koje izdaje inozemno porezno tijelo ili za to ovlaštena osoba (nije dovoljna potvrda inozemnog isplatitelja), a koja se mora dostaviti najkasnije do 30.11. tekuće godine za prethodnu godinu. Ističemo da se plaćeni porez u inozemstvu može uračunati sukladno ugovoru, ali se može uračunati i ako ugovor nije u primjeni.

Koliko poreza plaćenog u inozemstvu se može uračunati u tuzemni porez? To će se utvrditi tako da se na konačni dohodak koji je ostvaren u/iz inozemstva primijeni tuzemna stopa poreza propisana za određenu vrstu dohotka i to je najviši iznos do kojega se može uračunati porez plaćen u inozemstvu. Ako temeljem tog izračuna proizlazi da je u inozemstvu plaćeno manje poreza, u tuzemni se porez uračunava taj uplaćeni porez te je porezni obveznik dužan platiti razliku poreza. Međutim, ako je u inozemstvu plaćeno više poreza, tada se ev. povrat može ostvariti samo od države u kojoj je inozemni dohodak isplaćen.

Podsjećamo sve rezidente RH koji nisu prijavili dohodak iz ili u inozemstvu od 2016. godine nadalje da to mogu učiniti podnošenjem dobrovoljne prijave inozemnih dohodaka, bez obzira na činjenicu što je porez plaćen u inozemstvu. Rok za dobrovoljnu prijavu ino dohodaka nije propisan. Međutim, rok za dobrovoljnu prijavu će isteći danom zaprimanja službenog poziva Porezne uprave da se pokreće postupak oporezivanja primitaka iz inozemstva po službenoj dužnosti.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag