Jedan (žiro) račun za poslovanje proračuna  (i proračunskog korisnika)

Zakonom o proračunu koji se primjenjuje od ove godine propisano je da proračuni i proračunski korisnici mogu imati samo jedan (žiro) račun za svoje poslovanje, kako slijedi:

  • državni proračun ima jedinstveni račun državnog proračuna koji se otvara i vodi u Hrvatskoj narodnoj banci, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) ima jedinstveni račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika JLP(R)S-a.

I ranije važećim zakonom bilo je propisano da proračunski korisnici imaju samo jedan račun koji je dio računa proračuna.

Tako se, još od 2007. godine, državni proračun izvršava preko jedinstvenog računa državne riznice (u nastavku: JRR), koji se nalazi u depozitu HNB-a. Osim proračunskih korisnika državnog proračuna na razini „razdjela i glava državnog proračuna“ sve više proračunskih korisnika državnog proračuna uključuju se u poslovanje preko jedinstvenog računa državnog proračuna, gašenjem „vlastitih“ žiro računa u poslovnim bankama. Tako se preko JRR obavljaju sve financijske transakcije državnog proračuna: prikupljaju prihodi državnog proračuna (uključujući prihode svih proračunskih korisnika iz nadležnosti koji posluju preko JRR) i vrše sva plaćanja.

I na lokalnoj i regionalnoj razini sve je više proračuna JLP(R)S-a koji uspostavljaju model upravljanja javnim izdacima i/ili prihodima i primicima putem samo jednog jedinstvenog novčanog računa, preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije JLP(R)S-a i proračunskih korisnika iz nadležnosti JLP(R)S-a.

Zakonom odnosno odlukom o izvršavanju proračuna može se odrediti izuzeće od obveze uplate u proračun namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Iznimka – drugi račun(i)

Samo iznimno, za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika može se otvoriti račun, uz prethodnu suglasnost ministra financija odnosno načelnika, gradonačelnika, župana. Navedeno se propisuje zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S-a.

Očekuje se donošenje pravilnika kojim će Ministar financija propisati način i uvjete otvaranja „dodatnih“ računa proračuna odnosno proračunskih korisnika. To je i novost u odnosu na ranije važeći zakon.

Proračuni i proračunski korisnici smiju imati samo jedan račun za sva plaćanja.

Prelazak na euro

Sukladno Zakonu o uvođenju eura, s datumom uvođenja eura - 1. siječnja 2023. kreditna institucija preračunat će iznose na transakcijskim računima u kuni u iznose u euru bez naknade, uz fiksni tečaj konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje te bez izmjene jedinstvenog broja računa. Proračuni i proračunski korisnici - imatelji transakcijskog računa, koji prije datuma uvođenja eura imaju transakcijski račun i u kuni i euru, imaju pravo u roku od 60 dana od datuma uvođenja eura bez naknade zatvoriti jedan ili više transakcijskih računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na transakcijski račun po izboru u istoj instituciji.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag