U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2021.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

GFI za 2021. sastavljaju se prvi put prema izmijenjenom Pravilniku, pa se podaci trebaju prikazati prema propisanim novim i drugačijim pozicijama GFI-a za tekuću 2021. i prethodnu 2020. godinu. Podatke iz GFI za 2020. koji se kao usporedni upisuju u GFI za 2021. godinu, treba prilagoditi pozicijama propisanim odredbama izmijenjenog Pravilnika. Od 1.1.2021. godine promjenjeni bilanca, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala. Dodatne zahtjeve za bilješke trebalo je primijeniti još kod izrade GFI za 2020. godinu.

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji primjenjuju HSFI-e, trebaju povesti računa i o izmjenama ovih standarda koje su stupile na snagu i primjenjuju se od 1.1.2021. godine, a koje se odnose na GFI za 2021. godinu.

Poduzetnici na koje se propisane izmjene Pravilnika i GFI odnose, a koji su s 1.1.2021. usuglasili svoj analitički kontni plan s izmijenjenim sadržajem i strukturom GFI za 2021. (prema našim preporukama u TEB-ovom analitičkom kontnom planu koji se bez naknade može preuzeti na www.teb.hr) i kod kojih nije između 31.12.2020. i 1.1.2021. došlo do prekida bilančnog kontinuiteta, moći će kao prethodno usporedno razdoblje jednostavno prepisati iznose iskazane s 1.1.2021. godine. Poduzetnici koji nisu proveli ovo usklađenje, trebati će kod unosa usporednih podataka provesti potrebne preinake i temeljem analitičkih podataka iz bruto bilance i glavne knjige za 2020. razvrstati pojedine stavke prema novim zahtjevima.

Osim GFI, svi poduzetnici su prema ZOR-u dužni sastaviti GFI i dodatne podatke za statističke i druge potrebe, a veliki i srednji poduzetnici i godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva, u koje su pojedini subjekti od javnog interesa dužni uključiti izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i nefinancijsko izvješće.

Matice grupa koje provode konsolidaciju dužne su sastaviti sve financijske i druge izvještaje (osim dodatnih podataka za statističke i druge potrebe) i na konsolidiranoj osnovi (osim malih grupa).

Financijskim izvještavanjem i računovodstvenim pitanjima uz ZOR bavi se i ZTD, kojim je propisano da su svi poduzetnici uz GFI dužni sastavljati i posebna financijska i poslovna izvješća za nadzorni odbor i skupštinu.

GFI i drugi prethodno navedeni izvještaji za 2021., zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom, dostavljaju se i javno objavljuju u Registru GFI-a koji vodi Fina u propisanim rokovima.

Rokove propisuje ZOR i Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Očekujemo da će se ovaj Pravilnik ukinuti, pa će se za 2021. godinu primijeniti kraći rokovi propisani ZOR-om.

Svi poduzetnici trebaju izraditi i dostaviti u Finu bilancu i račun dobiti i gubitka (i PD obrazac koji se dostavlja u Poreznu upravu) najkasnije do roka koji je propisan za dostavu dodatnih podataka za statističke i druge potrebe. Samo ostali GFI i drugi izvještaji mogu se izraditi u duljim rokovima.

Rokovi za predočenje GFI članovima društva propisani su ZTD-om.

U članku pišemo i o obvezi revizije i revizijskim odborima, o obvezi konsolidacije, javne objave, odgovornosti za GFI i dr. A kako osim propisanih GFI-a i drugih izvještaja, menadžeri mogu za potrebe upravljanja i nadzora tražiti drugačije poslovne i financijske izvještaje prilagođene potrebama upravljanja i nadzora, u članku pišemo i o menadžerskim izvještajima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag