Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu

Pravo radnika na dnevnicu za vrijeme službenog putovanja nije propisano niti Zakonom o radu niti poreznim propisima već se to pravo utvrđuje nekim od izvora radnoga prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu) ili odlukom poslodavca. To znači da ako poslodavci nisu obvezni primjenjivati kolektivni ugovor kojim je propisano pravo na dnevnicu ili isto nemaju utvrđeno pravilnikom ili ugovorom o radu, nemaju niti obvezu isplaćivati ih.

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi se putovanje smatralo službenim putovanjem te su propisani iznosi dnevnica koje poslodavac može isplatiti neoporezivo.

Službeno putovanje prema Zakonu

Službenim putovanjem se smatra samo putovanje koje traje do 30 dana neprekidno i to radi obavljanja u putnom nalogu određenih poslova radnog mjesta osobe upućene na službeni put, a vezano uz djelatnost poslodavca.

Prije odlaska na službeni put poslodavac je obvezan radniku dati putni nalog čiji je obvezni sadržaj propisan Pravilnikom, a temeljem kojega se obračunavaju troškovi nastali uz to putovanje što mora biti dokumentirano vjerodostojnom dokumentacijom. Rok predaje putnoga naloga poslodavcu nije zakonski propisan te je uputno da poslodavac nekim od svojih akata utvrdi krajnji rok predaje.

Pravo na dnevnicu proizlazi iz internog akta poslodavca, a porezni propis samo propisuje uvjete i visinu neoporezivog iznosa.

Uvjeti za isplatu neoporezive dnevnice

Da bi poslodavac mogao svojem radniku isplatiti neoporezivu dnevnicu, koja služi za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen, potrebno je da je:

  • radnik upućen na službeni put iz mjesta u kojem je mjesto rada ili iz mjesta njegovog prebivališta/uobičajenog boravišta u drugo mjesto (osim u mjesto u kojem je prebivalište ili uobičajeno boravište radnika) i
  • da je udaljenost u mjesto u koje je upućen na službeni put najmanje 30 km,

pri čemu za neoporezivu isplatu moraju biti zadovoljena oba uvjeta.

Za službeni put u trajanju do 8 sati Pravilnikom nije propisana mogućnost neoporezive dnevnice. Ako putovanje traje između 8 i 12 sati tada je neoporezivi iznos dnevnice 100,00 kn, a za putovanje duže od 12 sati – 200,00 kn.

Isto tako su propisana i određena umanjenja dnevnice ako poslodavac osigura radniku prehranu na službenom putu, i to 30% ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) odnosno 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak se ne smatra osiguranom prehranom. Ako poslovni partner osigura jedan ili više obroka, poslodavac može isplatiti neoporezivu punu dnevnicu, uz uvjet da nema drugačije utvrđeno svojim aktom. Napominjemo da poslodavac nije dužan umanjiti dnevnicu ni ako radnicima paušalno nadoknađuje troškove prehrane (do 6.000,00 kn godišnje).

Kada bi poslodavac uputio učenike/studente koji su kod njega angažirani preko učeničkih/studentskih udruga na službeni put, isplaćene dnevnice bi se oporezivale na način propisan za drugi dohodak jer studenti nisu njegovi radnici.

Međutim, poslodavci mogu neoporezivo isplatiti dnevnice  osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi. 

Dnevnice kod neprofitnih organizacija

Vanjskim suradnicima koji su upućeni na službeni put za potrebe neprofitnih organizacija koji za svoj rad ne primaju naknadu mogu se svi troškovi službenih putovanja, pa i dnevnice, isplatiti neoporezivo, u propisanim iznosima.

Međutim, ako te osobe za svoj rad u neprofitnoj organizaciji ostvaruju naknadu, tada se mogu  neoporezivo isplatiti samo troškovi noćenja i prijevoza uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na neprofitnu organizaciju. Eventualna isplata dnevnice u ovom bi se slučaju oporezivala na način propisan za drugi dohodak.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag