Usuglašavanje salda potraživanja (i obveza) – 31. listopada i/ili 31. prosinca?

Usklađivanje s dužnicima - s 31. listopada

Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti pitanjem pod red. br. 50 provjerava se jesu li s dužnicima usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada. To usklađivanje salda potraživanja s dužnicima, sa stanjem na dan 31. listopada, nije obveza koja proizlazi iz nekog propisa, upute, naputka ili sl. No, kako bi se na ovo pitanje u Upitniku moglo potvrdno odgovoriti, obavezno je, s 31. listopada svake proračunske godine provesti takvo usklađivanje.

Uputom za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu dano je sljedeće pojašnjenje za odgovaranje na to pitanje:

Pitanjem 50. se testira jesu li usklađeni podaci o potraživanjima s dužnicima na datum 31. listopada. Ovjera, odnosno potvrda otvorenih stavaka putem izvoda otvorenih stavaka (IOS-a) podrazumijeva međusobno usklađivanje podataka poslovnih partnera (vjerovnika i dužnika) o stanju potraživanja odnosno obveza.
U slučajevima velikog broja dužnika, osobito kada se radi o manjim iznosima i u odnosu s fizičkim osobama - dužnicima, gore navedeni način usklađivanja nije potrebno provoditi ako je uspostavljen kontinuirani sustav praćenja i informiranja o stanju njihova duga. Primjer takvog sustava je iskazivanje potraživanja od dužnika na svakom računu, na način da uz iznos tekućeg dugovanja sadrži i ukupan iznos dugovanja.
Budući da proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu utjecati na to da im se svi poslani izvodi otvorenih stavaka potvrđeni i vrate, na pitanje se odgovara potvrdno ukoliko su svi izvodi otvorenih stavaka poslani dužnicima.

Nadalje, treba podsjetiti da pored obveze usklađivanja potraživanja sa stanjem na dan 31. listopada, od ranije postoji obveza usklađivanja potraživanja i obveza sa svim vjerovnicima i dužnicima sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine.

Usklađivanje s vjerovnicima i dužnicima - s 31. prosincem

Podsjećamo, prema Uputi Ministarstva financija o obavljanju godišnjeg popisa imovine i obveza  iz 2015., taj su postupak obvezni provoditi svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici, prilikom obavljanja godišnjeg popisa potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca.

Prema navedenoj Uputi, u slučajevima velikog broja dužnika, osobito kada se radi o manjim iznosima i u odnosu s fizičkim osobama – dužnicima, gore navedeni način usklađivanja (putem ovjere izvoda otvorenih stavaka) nije potrebno provoditi ako je uspostavljen kontinuirani sustav praćenja i informiranja o stanju njihovog duga. Primjer takvog sustava je iskazivanje potraživanja od dužnika na svakom računu, na način da je uz iznos tekućeg dugovanja na računu naveden i ukupan iznos dugovanja.

Navedena obveza usklađivanja uvedena je s ciljem da se otkloni učestala nepravilnost koja se, prema nalazima Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama financijskih izvještaja i poslovanja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, odnosila na obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza, i to na popis potraživanja i obveza, koji se često svodio na prijepise iz poslovnih knjiga i nije vjerodostojan.

Ovdje treba pojasniti da se popis financijske imovine i obveza obavlja prema knjigovodstvenom stanju, što znači da povjerenstvo za popis popisne liste potraživanja i obveza sastavlja prema podacima iz analitičkih evidencija vjerovnika i dužnika, te ima zadatak preispitati iskazana salda tih potraživanja i obveza. To „preispitivanje“ obavlja na način da utvrđuje:

 • jesu li izvršena usklađivanja potraživanja i obveza s komitentima, ako su utvrđene razlike jesu li materijalno značajne te kako su razriješene,
 • postoji li pravni temelj za svako potraživanje i obvezu,
 • je li ispravno utvrđena visina potraživanja odnosno obveze,
 • jesu li potraživanja odnosno obveze pokriveni instrumentima plaćanja i sl.

Povjerenstvo za popis treba zatražiti izlist starosne strukture potraživanja i obveza kako bi moglo ocijeniti:

 • postoje li zakašnjenja u naplati potraživanja odnosno obveza,
 • razloge nepravovremene naplate ili isplate,
 • je li pokrenut postupak za naplatu dospjelih potraživanja,
 • je li proveden postupak ispravka vrijednosti potraživanja u skladu s čl. 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i sl.

Osim sastavljanja popisnih listi o popisu financijske imovine i obveza, u izvještaju o obavljenom popisu povjerenstvo sastavlja bilješke o navedenim provedenim postupcima preispitivanja, kao i o obavljenom razgovoru s osobama koje vode evidencije ove imovine i obveza.

U posebnim popisnim listama potrebno je iskazati:

 • potraživanja i obveze za koje ne postoji uredna dokumentacija,
 • neusklađena potraživanja i obveze i
 • nenaplativa ili zastarjela potraživanja.

Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti, pitanjem pod red. br. 51. provjerava se sadrži li Izvještaj o obavljenom popisu popis potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku, odnosno dužniku, a pitanjem pod red. br. 54 je li (s 31. prosincem proračunske godine) obavljen ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Važno je istaknuti da je prije obavljanja godišnjeg popisa potrebno provesti sva knjiženja koja se odnose na financijsku imovinu i obveze (uključujući ispravak vrijednosti potraživanja i otpise te usklađenja s komitentima), budući da se popis financijske imovine i obveza obavlja prema knjigovodstvenom stanju te imovine.

Treba li usklađivanje s dužnicima provesti s 31. listopada i s 31. prosincem?

Jasno je da ako se obavi usklađivanje potraživanja s dužnicima s danom 31. listopada time nije ispunjena i obveza usklade tih potraživanja sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine. Naime, potraživanja iz salda 31. listopada u određenoj mjeri će se naplatiti do 31. prosinca, pa s tim danom više neće biti sadržana u saldu potraživanja, a činom plaćanja vjerovnici će ujedno potvrditi svoje dugovanje koje su imali na dan 31. listopada.

S druge strane, u razdoblju od 31. listopada do 31. prosinca nastat će nova potraživanja, koja u određenom mjeri neće biti izmirena s 31. prosincem, pa će biti sadržana u saldu potraživanja s 31. prosincem. Ta će se potraživanja iskazati u poslovnim knjigama i u godišnjem financijskom izvještaji – bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine. S ciljem točnog iskazivanja salda potraživanja u tom izvještaju, pored ostalih stavaka imovine i obveza, provodi se godišnji popis imovine i obveza, kako bi se na popisom utvrđena - stvarna stanja, svela knjigovodstvena. 

Kako bi se racionalno koristilo vrijeme, ljudski i drugi resursi (stvaraju troškove), usuglašavanje salda potraživanja sa stanjem na dan 31. listopada bi se moglo ograničiti i to tako da se IOS-i sa zahtjevom za potvrdu salda pošalju samo onim dužnicima koji do kraja godine ne izmire svoje dugovanje iz salda na dan 31. listopada, odnosno da se s takvim dužnicima saldo na dan 31. listopada potvrdi u sklopu usuglašavanja salda na dan 31. prosinca. S time da je u tom slučaju, kao dokaz na potvrdan odgovor na pitanje br. 50. iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, potrebno priložiti provedenu analizu naplate potraživanja (kao što je dano u Tablici 1.)

Naglašavamo, sa svim dužnicima i vjerovnicima obavezno je usuglašavanje salda na dan 31. prosinca proračunske godine, kao jedan od načina potvrde tih salda. S obzirom na kratak rok financijskog izvještavanja proračunskog računovodstva i raspoložive resurse, i kod usuglašavanja potraživanja s dužnicima putem IOS-a, za salda iskazana na dan 31. prosinca, moglo bi se ograničiti slanje IOS-a samo onim dužnicima koji primjerice do 15. siječnja (kod proračunskih korisnika) odnosno do 31. siječnja (kod proračuna i izvanproračunskih korisnika) ne izmire svoje dugovanje iz salda na dan 31. prosinca.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag