Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku u okviru privremenog i povremenog prekograničnog  pružanju usluga uređeno je Zakonom o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (Nar. nov., br. 128/20; u nastavku: Zakon).

Upućivanjem se smatra, prema čl. 5. Zakona, ako strani poslodavac  na ograničeno vrijeme upućuje svoga radnika, koji je kod njega u radnom odnosu, na rad u RH radi privremenog ili povremenog pružanja usluga:

 • za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenoga između stranoga poslodavca i korisnika usluge u RH kojem je usluga namijenjena,
 • u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac,
 • ustupa radnika kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku sa sjedištem u RH ili koji posluje u RH, pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika.

Strani poslodavac je dužan na upućenog radnika primjenjivati propise RH i proširene kolektivne ugovore u RH koji se odnose na zajamčene uvjete rada koji su izrijekom navedeni u čl. 6. st. 1. Zakona.

Na kvalificiranoga radnika kojega strani poslodavac upućuje na rad u RH na razdoblje kraće od osam dana ne primjenjuju se uvjeti rada koji se odnose na najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora, naknadu za obavljeni rad, uključujući povećanu naknadu za prekovremeni rad i na uvjete rada upućenoga agencijskog radnika.

Ovi uvjeti se ne primjenjuju samo ako strani poslodavac koji obavlja isporuku upućuje kvalificiranog radnika da izvrši početno sastavljanje odnosno prvo postavljanje koje je nužno za stavljanje isporučene robe u uporabu i koje je ugovoreno kao bitan sastojak ugovora o isporuci robe.

Uvjeti rada koji se ne primjećuju na kvalificiranoga radnika ne primjenjuju se i na radnika kojega strani poslodavac upućuje u RH zbog obavljanja svih poslova u graditeljstvu koji se odnose na:

 • izgradnju, popravljanje, održavanje, preinake ili rušenje zgrada,
 • poslove iskapanja,
 • zemljane radove,
 • stvarne poslove izgradnje,
 • sastavljanje i rastavljanje prefabriciranih elemenata,
 • postavljanje instalacija,
 • preinake, renoviranje, popravke, rastavljanje, rušenje, redovitog održavanja, održavanje, ličenja i čišćenja ili poboljšanje.

Upućenom radniku se jamči naknadu za obavljeni rad  koju čine svi obvezni sastavni dijelovi naknade na koje imaju pravo svi domaći radnici, a stranom agencijskom radniku prava koja ima domaći agencijski radnici a najmanje u iznosu koji ne smije biti nepovoljniji od plaće radnika zaposlenoga kod korisnika na istim poslovima, koju bi strani agencijski radnik ostvario da je izravno sklopio ugovor o radu s domaćim korisnikom.

Naknadom za obavljeni rad ne smatra se naknada stvarno nastalih troškova zbog i za vrijeme upućivanja, kao što su troškovi putovanja, hrane, smještaja niti davanja u naravi, koje je domaći poslodavac dužan osigurati domaćem upućenom radniku prema zakonodavstvu RH odnosno na temelju obveze koja proizlazi iz prava koje se primjenjuje na radni odnos domaćega radnika.

Troškovi mobilnosti odnose na dodatak ili naknadu za troškove putovanja, hrane i smještaja za vrijeme obavljanja zadatka zbog čijeg je izvršenja radnik upućen u RH, a to su troškovi koji nastaju ako upućeni radnik mora putovati do i iz redovnoga mjesta rada u RH ili ako poslodavac privremeno šalje radnika iz redovnoga mjesta rada u RH u drugo mjesto rada u RH ili u drugu državu. Ovi troškovi smatraju se zajamčenim uvjetima rada pod uvjetom da na takav dodatak ili naknadu prema propisu odnosno proširenom kolektivnom ugovoru ima pravo domaći radnik.

Nadležno tijelo koje je ovlašteno utvrđivati da li je poslodavac upućenom radniku  osigurao zajamčenu naknadu za obavljeni rad na koju radnik ima pravo prema Zakonu je Državni inspektorat.

Državni inspektorat utvrđuje je li stvarno isplaćeni iznos naknade za obavljeni rad barem jednak iznosu naknade koju radniku upućenom u RH treba osigurati primjenom Zakona, uspoređujući brutoiznos stvarno isplaćene naknade i brutoiznos naknade za obavljeni rad na koju upućeni radnik ima pravo, a ne pojedinačni sastavni dijelovi naknade za obavljeni rad.

Prilikom usporedbe ne uzimaju se u obzir iznosi isplaćeni upućenom radniku za:

 • prekovremeni rad,
 • otežane uvjete rada,
 • noćni rad,
 • rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi,
 • davanja u naravi i
 • iznosi dodataka kojima je svrha naknada stvarno nastalih troškova zbog upućivanja koje je strani poslodavac isplatio upućenom radniku na temelju obveze koja proizlazi iz zakonodavstva države sjedišta poslodavca odnosno prava koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika.

Ako Državni inspektorat ne može utvrditi koji je dio iznosa dodatka isplaćen radniku na ime naknade stvarno nastalih troškova nastalih zbog upućivanja, a koji dio na ime naknade za obavljeni rad, u tom slučaju smatra se da je ukupni iznos isplaćen kao naknada stvarno nastalih troškova zbog upućivanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag