U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/21 objavljen je članak "Umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Računovodstveni postupci u svezi s umanjenjem vrijednosti dugotrajne imovine određeni su zahtjevima HSFI-a 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI-a 6 - Dugotrajna materijalna imovina i MRS-a 36 - Umanjenje imovine. Nakon početnog priznavanja dugotrajne imovine u poslovnim knjigama društva, imovina se naknadno mjeri primjenom metode troška ili metode revalorizacije, a što bi trebalo biti definirano računovodstvenim politikama svakog društva. Bez obzira na navedeno, društvo je dužno na svaki datum bilance ocijeniti postoji li bilo kakav pokazatelj o umanjenju vrijednosti pojedine imovine, te ako on postoji potrebno je procijeniti nadoknadivi iznos imovine. Nadoknadivi iznos imovine koji je predmetom procjene društva prije odluke o umanjenju njene vrijednosti definira se kao viši iznos između neto prodajne cijene (fer vrijednosti imovine umanjene za troškove prodaje) i vrijednosti imovine u uporabi. Ako je bilo koji od ova dva navedena iznosa viši od knjigovodstvene vrijednosti imovine, imovina se ne umanjuje i nije nužno procjenjivati drugi iznos. Ako porezni obveznik u poslovnim knjigama iskazuje vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine navedene u ovom članku, u porezno priznate rashode poreznog razdoblja može se uključiti samo iznos koji bi bio utvrđen primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz čl. 12. st. 5. Zakona o porezu na dobit. Rashodi od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine koji prelaze iznose utvrđene primjenom amortizacijskih stopa iz čl. 12. st. 5. Zakona o porezu na dobit, mogu se porezno priznati samo ako se radi o izvanrednom oštećenju dugotrajne imovine koje je porezni obveznik dokazuje temeljem vjerodostojne dokumentacije. Porezni obveznik dužan je uz prijavu poreza na dobit dostaviti posebnu evidenciju o iznosima porezno priznatih rashoda amortizacije dugotrajne imovine te iznose vrijednosnog usklađenja, od početka korištenja određene dugotrajne imovine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag