Tko se može smatrati uzdržavanom osobom?

Obično krajem godine provjeravamo može li se dijete ili neki drugi član obitelji smatrati uzdržavanom osobom jer nam je to pokazatelj hoće li nam Porezna uprava priznati uvećani osobni odbitak po toj osnovi za određeno kalendarsko razdoblje ili ne.

Tko se smatra uzdržavanim djetetom i uzdržavanim članovima uže obitelji propisano je Zakonom o porezu o dohodak te se, sukladno čl. 17., uzdržavanim osobama smatraju one fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kn na godišnjoj razini (2.500,00 kn x 6).

Uzdržavani članovi i djeca

Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, maćehe/očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja (ako im je prestao radni odnos a nisu u toj godini ostvarili više od 15.000,00 kn) te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Djetetom se smatra:

 •  dijete koje uzdržavaju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici,
 • dijete nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja. Ako dijete nakon prestanka radnog odnosa nastavi redovito školovanje, porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka za dijete, kao i u slučaju ako dijete u toku redovnog školovanja u poreznom razdoblju obavlja sezonske poslove, uz uvjet da ne ostvari više od 15.000,00 kn godišnje.

Podsjećamo da, ako u toku godine uzdržavani član, za kojeg porezni obveznik u toj godini koristi dio osobnog odbitka, ostvari godišnje primitke u iznosu od 15.000,00 kn ili manje, osobni odbitak može koristiti i porezni obveznik (uzdržavatelj) za uzdržavanog člana, ali i uzdržavani član po osnovi ostvarenog dohotka. To se pravo može ostvariti u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza odnosno podnošenjem godišnje porezne prijave.

Propisani izuzeci

Međutim, ipak su propisani određeni izuzeci od odredbe  čl. 17. Zakona kojom je propisan godišnji limit od 15.000,00 kn primitaka. Tako se uzdržavanim osobama smatraju i one osobe koje ostvare sljedeće primitke:

 • primitke prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora,
 • doplatak za djecu,
 • novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisane kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora,
 • potpore za novorođenče/primitak za opremu novorođenog djeteta,
 • obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja,
 • primitke koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji,
 • darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu,
 • naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama Zakona ne plaća porez na dohodak,
 • odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti,
 • stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Posebno ističemo da stipendije ne moraju biti isplaćene iz proračuna ili EU već ih mogu isplatiti i privatni poslodavci, a dijete će se smatrati uzdržavanim djetetom bez obzira na visinu stipendije (pri čemu će iznos iznad 1.750,00 kn mjesečno biti oporeziv na način propisan za drugi dohodak),

 • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života/do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz čl. 21. Zakona i/ili
 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja i/ili
 • nacionalne naknade za starije osobe.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag