Što čelnici proračuna/proračunskih korisnika trebaju znati o proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom Poslovnom infu 7/2017 pisali smo o odgovornosti čelnika proračuna/proračunskog korisnika za proračunsko računovodstvo. Naime, člankom 101. Zakona o proračunu propisano je da je odgovorna osoba JLP(R)S-a i proračunskog korisnika (a to je čelnik) odgovorna za ustroj te za zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva, a za nepridržavanje određenih odredbi kojima je uređeno proračunsko računovodstvo, propisane su i novčane kazne za prekršaje, kako za pravnu, tako i za odgovornu osobu.

Podaci evidentirani u poslovnim knjigama temelj su za sastavljanje financijskih izvještaja proračuna/prorčunskih korisnika te izvještaja o izvršenju.

Prijenos ovlasti

Prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (čl. 11.), odgovorna osoba institucije treba uspostaviti kontrolno okruženje (kao jednu od komponenti sustava unutarnjih kontrola) kojim, između ostaloga, treba osigurati poštivanje etičkih načela ponašanja zaposlenika, jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve, odgovarajući stil upravljanja i rukovođenja, unutarnje organizacijsko ustrojstvo, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti za ostvarivanje poslovnih ciljeva te uspostavu odgovarajuće linije izvještavanja, upravljanje ljudskim resursima i kompetentnost zaposlenika. Jasno, prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, no time se ne isključuje odgovornost čelnika.

S obzirom na navedeno, u nastavku se daje sažet prikaz odredbi iz propisa koje bi svaki čelnik proračuna/proračunskog korisnika trebao poznavati radi razumijevanja proračunskog računovodstva odnosno podataka koji se osiguravaju proračunskim računovodstvom. 

Proračunske klasifikacije

Proračunske klasifikacije obvezne su za primjenu kod izrade planskih akata, prilikom izvršavanja, evidentiranja u poslovnim knjigama (u proračunskom računovodstvu) te izvještavanju.

Prema ZOP-u proračunske klasifikacije su okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja odnosno po:

  • organizacijskoj,
  • ekonomskoj,
  • funkcijskoj,
  • lokacijskoj,
  • programskoj klasifikaciji te
  • klasifikaciji izvora financiranja.

Ekonomska klasifikacija

  • za prihode znači njihovo praćenje po prirodnim vrstama (odakle su proizašli – primjerice, od poreza, od pomoći, donacija, od imovine itd.), a
  • rashoda prema namjenama za koja su sredstva utrošena (primjerice, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, dane pomoći, subvencije, kapitalne pomoći itd.).

Računovodstvo i financijsko izvještavanje

Temeljni računovodstveni pojmovi, obvezne poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i financijsko izvještavanje pojašnjavaju se u tabličnom prikazu koji slijedi.

Drugi propisi

S obzirom da se u poslovnim knjigama moraju evidentiraju sve transakcije i poslovni događaji koji se odnose na JLP(R)S/proračunskog korisnika, za ispravan nastanak samog poslovnog događaja i ispravno sastavljanje knjigovodstvene isprave koja je temelj za unos poslovne promjene u poslovne knjige bitno je poznavanje svih propisa koji se odnose na konkretnu poslovnu promjenu odnosno transakciju, a ne samo navedenih – temeljnih propisa koji uređuju proračunsko računovodstvo. To su porezni propisi, propisi o radnom zakonodavstvu, ovrsi, javnoj nabavi, obveznim odnosima, poslovanju trgovačkih društava i neprofitnih organizacija itd. Također, važno je istaknuti da za svakog JLP(R)S/proračunskog korisnika postoji obveza posebnog praćenja stvaranja ugovornih obveza i njihovog financijskog učinka neovisno o poslovnim knjigama proračunskog računovodstva te da se unutar svake institucije mora osigurati da organizacijska jedinica odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima (pravovremeni) uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci.

Fiskalna odgovornost

Na kraju samo napominjemo da svaki čelnik proračuna/proračunskog korisnika kroz godišnju izjavu o fiskalnoj odgovornosti potvrđuje zakonito poslovanje i u dijelu koje se odnosi na proračunsko računovodstvo.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag