Rad stranca iz treće zemlje u RH od 1.1.2021.

Stranac – državljanin treće zemlje može raditi za poslodavca u Republici Hrvatskoj (RH). Taj državljanin treće zemlje je osoba koja ima državljanstvo treće zemlje, a nema državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Švicarske Konfederacije.

Rad državljanina treće zemlje u RH temeljem dozvole za rad

Stranac – državljanin treće zemlje može u RH raditi temeljem dozvole za boravak i rad ili temeljem potvrde o prijavi rada samo na onim poslovima za koje je izdana dozvola za rad ili prijava rada, kod poslodavca u RH s kojim je zasnovao radni odnos, a po odredbama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 133/20) koje se primjenjuju od 1.1.2021.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i boravak, poslodavac iz RH dužan je zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) provedbu testa tržišta rada (obuhvaća provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba i postupak posredovanja u cilju zapošljavanja radnika s nacionalnog tržišta rada). Ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje ili se oni ne mogu ispuniti migracijama nezaposlenih osoba u zemlji, poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad, u roku od 90 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada.

Test tržišta rada se ne provodi za sezonskog radnika u ugostiteljstvu i turizmu, u poljoprivredi i šumarstvu na području RH u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske (2021.) godine ili ako se radi o produljenju dozvole za boravak i rad kod istog poslodavca za tog radnika. Zanimanja za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada propisuje Upravno vijeće HZZ-a.

Dakle, ukoliko nedostaje radne snage u RH na tržištu, a temeljem obavijesti o rezultatu testa tržišta rada i mišljenja HZZ-a, poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad od policijske postaje. Zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad prilaže se ugovor o radu te dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

Dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje, a temeljem pozitivnog mišljenja HZZ-a, izdaje policijska postaja prema sjedištu poslodavca uz uvjet da isti ispunjava opće uvjete za privremeni boravak i rad. Navedena dozvola se dostavlja i poslodavcu. Policijska postaja elektroničkim putem dostavlja obavijest o izdanoj dozvoli za rad tijelima državne uprave – HZZ-u, Poreznoj upravi, HZMO-u, HZZO-u, Državnom inspektoratu.

Da bi poslodavac dobio pozitivno mišljenje HZZ-a treba ispuniti propisane uvjete, tj. da obavlja registriranu djelatnost, da nema dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja, da u zadnjih 6 mjeseci ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina RH/ državljanina države članice EGP ili Švicarske Konfederacije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na području RH. Iznimno od navedenog, poslodavac – fizička osoba čiji obrt posluje sezonski mora zapošljavati na području RH najmanje jednog radnika državljanina RH/državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni.

Dozvola za boravak i rad sezonskog radnika

Državljaninu treće zemlje može se odobriti dozvola za boravak i rad kao sezonskom radniku ako ispunjava uvjete iz čl. 59. i 97. Zakona o strancima. Sezonski radnik može raditi na temelju dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana ili do 6 mjeseci. Dozvolu boravka nije dužan ishoditi državljanin treće zemlje kojem je izdana dozvola za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana. Sezonskom radniku može se za sezonski rad odobriti dozvola za boravak i rad ako: - ima valjanu stranu putnu ispravu za vrijeme važenja dozvole za boravak i rad, - ima valjani ugovor o radu, - ima osiguran primjeren smještaj, - ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, - nema zabranu ulaska u RH i boravka u RH ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska. Uvjeti za odobrenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad moraju biti u skladu s propisima RH i kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca. O svakoj promjeni smještaja sezonski radnik i poslodavac obavještava policijsku postaju u roku od 8 dana od dana promjene. Kada je poslodavac osigurao smještaj ili je on posrednik u osiguravanju smještaja: - od sezonskog radnika može se zahtijevati plaćanje najamnine čiji iznos nije previsok u usporedbi s njegovim netoprimicima od rada i u usporedbi s kvalitetom smještaja, a takva se najamnina ne smije automatski odbijati od plaće sezonskog radnika, - poslodavac sezonskom radniku dostavlja ugovor o najmu ili istovrijedan dokument u kojem su jasno navedeni uvjeti najma za smještaj, - poslodavac osigurava da smještaj zadovoljava opće zdravstvene i sigurnosne norme koje su na snazi u RH.

Rad državljanina treće zemlje u RH bez dozvole za boravak i rad

Državljanin treće zemlje može raditi u RH bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ako npr. ima odobren: - privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, - privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje kojem je izdana „EU plava karta“ ili dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva, - privremeni boravak kao upućeni radnik, - stalni boravak, itd.

EU plava karta

EU plava karta je dozvola za boravak i rad visokokvalificiranog radnika koji je državljanin treće zemlje, a ista važi do 2 godine. Taj visokokvalificirani radnik u RH je zaposlen, za taj rad je plaćen i ima potrebnu/odgovarajuću i posebnu stručnost koja se stječe završetkom studijskih programa na visokom učilištu.

Zahtjev za izdavanje ''EU plave karte'' može podnijeti visokokvalificirani državljanin treće zemlje u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH ili policijskoj postaji prema mjestu boravka, a i njegov poslodavac u policijskoj postaji prema sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje. Zahtjevu se prilaže: - ugovor o radu za obavljanje visokokvalificiranih poslova za drugu osobu i pod njezinim vodstvom, u trajanju od najmanje 1 godinu, koji je zaključen s trgovačkim društvom, podružnicom, predstavništvom, obrtnikom, OPG-om, zadrugom, udrugom ili ustanovom, registriranim u RH, - dokaz o visokom obrazovanju/diploma, potvrda ili drugi dokaz o formalnoj kvalifikaciji koji je izdalo visoko učilište koje je priznato u matičnoj državi, - dokaz da ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulirane profesije navedene u ugovoru u radu. U priloženom ugovoru o radu mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku DZS-a.

Državljanin treće zemlje kojem je izdana ''EU plava karta'' može raditi u RH samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je izdana dozvola za boravak i rad i s kojim je zasnovao radni odnos.

Nakon proteka razdoblja od 2 godine nositelj ''EU plave karte'' o promjeni poslodavca (zaposlenja) dužan je obavijestiti nadležnu policijsku postaju u roku od 8 dana od dana promjene poslodavca i dostaviti novi ugovor o radu s novim poslodavcem, a njegova ''EU plava karta'' važit će do njezina isteka.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag