Pravilnik o javnoj nabavi male vrijednosti za postupke obnove od potresa – od 25.11.2021.

U Nar. nov., br. 126/21 od 24. studenoga 2021. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove koji je stupio na snagu 25.11.2021. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 102/20, 10/21 i 117/21; u nastavku: Zakon o obnovi).

Podsjetimo se, posljednjim izmjenama i dopunama navedenog zakona, koje su stupile na snagu 30.10.2021. (Nar. nov., br. 117/21), izuzete su od primjene Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) nabave robe, usluga i radova za potrebe obnove od potresa čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova (tzv. mala nabava), te je previđeno da se na tu nabavu primjenjuju odredbe ovog pravilnika kojeg je donio ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu.

Bitno je naglasiti da su naručitelji u primjeni ovoga Pravilnika u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezni poštovati sva načela javne nabave, konkretno: načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Dakle, za potrebe obnove o od potresa primjenjuju se sljedeća pravila:

  • za nabavu roba i usluga čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn (tzv. jednostavna nabava), Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije;
  • za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 200.000,00 kuna i više, odnosno za nabavu radova od 500.000,00 kn i više, a do europskih pragova (tzv. mala nabava), primjenjuje se Pravilnik te je naručitelj dužan objaviti Poziv na dostavu ponuda u EOJN RH – Jednostavna nabava – eDostava s javnom objavom poziva prema Zakonu o obnovi i na internetskim stranicama Naručitelja;
  • za nabavu roba, usluga i radova čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave prelazi europske pragove (tzv. velika nabava) primjenjuje se ZJN 2016.

Uskoro bi s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o obnovi trebao biti objavljen i usklađen Program mjera obnove, koji bi zajedno s Pravilnikom i Zakonom trebao činiti pravnu podlogu za postupke nabave u svrhu obnove od potresa.

Vrijednosti europskih pragova primjenjive od 1.1.2022. dostupne su ovdje.

Detaljnije: V. Jelinović: Uz druge izmjene i dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom (FIP 12/21)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag