Porez na dobit po odbitku

Prema odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20; u nastavku: Zakon), porez po odbitku u smislu Zakona je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj.

Porezni obveznik i način obračuna poreza po odbitku

Poreznim obveznikom plaćanja poreza po odbitku smatra se tuzemni isplatitelj, a osnovica za obračun poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju. Porezni obveznik - isplatitelj obvezan je obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku odnosno umanjiti isplatu ugovorene naknade za iznos poreza po odbitku. Prema tome, iznos naknade koja se isplaćuje inozemnom primatelju umanjuje se za iznos poreza po odbitku.

Predmet oporezivanja i stopa poreza po odbitku

Porez po odbitku plaća se na sljedeće naknade koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama:

  • dividende i udjeli u dobiti po stopi od 10%;
  • naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) po stopi od 15%;
  • kamate, osim kamata po robnim kreditima, kamata po kreditima inozemnih banaka ili drugih financijskih institucija, kamata isplaćenih inozemnim imateljima državnih ili korporativnih obveznica, te kamata plaćenih za financijski najam dobara po stopi od 15%;
  • naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, pri čemu se uslugama poslovnog  savjetovanja smatra svaki oblik poslovnog savjeta ili konzultacije po stopi od 15%;
  • naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba po stopi od 10%;
  • sve usluge i sve vrste naknada koje su inače oporezive porezom po odbitku, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja, u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima RH ne primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja po stopi od 20%.

Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Prema odredbama čl. 51. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/21; u nastavku: Pravilnik), tuzemni isplatitelj naknada od kojih se utvrđuje porez po odbitku iz čl. 31. Zakona nerezidentima koji su rezidenti država s kojima RH primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: Ugovor), obvezan je prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku na način utvrđen ugovorom i Zakonom.  

Prema tome, ako se isplaćuju naknade rezidentima država s kojima RH nema u primjeni Ugovor, tada se primjenjuju odredbe Zakona, odnosno prilikom isplate naknada primjenjuju se prethodno navedene stope poreza po odbitku. S druge strane, ako se isplaćuju naknade rezidentima država s kojima RH ima u primjeni Ugovor, tada se primjenjuju odredbe Ugovora, odnosno ako su za to ispunjeni svi propisani uvjeti prilikom isplate naknade primjenjuje se stopa poreza po odbitku propisana Ugovorom, koja može biti i niža od stope propisane Zakonom.

Kako bi tuzemni porezni obveznik mogao prilikom isplate naknade, rezidentu države s kojom RH ima u primjeni Ugovor, primijeniti pravo na obračun niže stope poreza po odbitku iz Ugovora, morao bi u svom posjedu imati obrazac Zahtjev iz čl. 51. st. 3. Pravilnika ovjeren od strane inozemnog poreznog tijela. Ovjereni obrazac Zahtjev podnosi se za svaku isplatu, osim ako se radi o učestalim isplatama kada se zahtjev podnosi prije prve isplate te naknadno svakih 12 mjeseci.

Ako se pri isplati naknada koje podliježu oporezivanju porezom po odbitku ne plaća porez po odbitku na temelju primjene Ugovora, primatelj naknade može umjesto obrasca Zahtjeva iz čl. 51. st. 3. Pravilnika dostaviti samo potvrdu o rezidentnosti od nadležnog inozemnog poreznog tijela.

Ako u trenutku isplate naknade nerezidentu tuzemni isplatitelj raspolaže s primjercima obrasca Zahtjeva iz čl. 51. st. 3. Pravilnika ili potvrde o rezidentnosti, primijenit će odgovarajuće odredbe Ugovora. Ako u trenutku isplate naknade nerezidentu tuzemni isplatitelj ne raspolaže ovjerenim primjercima obrasca Zahtjeva iz čl. 51. st. 3. Pravilnika ili potvrde o rezidentnosti, obvezan je prilikom isplate naknade primijeniti stopu poreza po odbitku propisanu Zakonom.

Oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku za isplate unutar EU

Odredbama čl. 31.a – 31.e Zakona te čl. 51.a i 51.b Pravilnika propisana je primjena oslobođenja od plaćanja poreza po odbitku prilikom isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama EU  te isplata dividendi i udjela u dobiti između matičnih i povezanih društava iz različitih država članica EU. Navedenim odredbama Zakona i Pravilnika propisani su kriteriji za primjenu oslobođenja od plaćanja poreza po odbitku, kao i dokumentacija koju je potrebno dostaviti Poreznoj upravi, a kojom se ti kriteriji i dokazuju.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag