OPZ-STAT-1 - statističko izvješće za obveznike PDV-a za 2020.

Za porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a propisana je obveza podnošenja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke na Obrascu OPZ-STAT-1 u rokovima za podnošenje poreznih prijava – poreza na dohodak do 28. veljače 2021., odnosno poreza na dobit do 30. travnja 2021. Predmet izvješćivanja jesu potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o PDV-u, odnosno Općeg poreznog zakona.

Općim poreznim zakonom[1]  propisana je (čl. 79. st. 9.) obveza podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, koji imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirane dospjele, a nenaplaćene tražbine, koje su dospjele sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom, dužni su sastaviti statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim tražbinama u rokovima za podnošenje poreznih prijava poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnom propisu u tekućoj godini za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima pojašnjeno je u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona,[2] kojim se propisuje tko su obveznici sastavljanja, što se smatra dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima, rokovi dostave statističkih izvješća te sadržaj Obrasca OPZ-STAT-1.

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom. Navedeno znači da su obveznici sastavljanja i podnošenja obrasca OPZ-STAT-1 svi tuzemni obveznici PDV-a, odnosno:

 • trgovačka društva,
 • obrtnici i druge samostalne djelatnosti,
 • neprofitne organizacije,
 • proračunski korisnici (za dio djelatnosti temeljem koje su u sustavu PDV-a).

Poduzetnici koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a (mali porezni obveznici) ne podnose statističko izvješće, kao ni osobe koje su samo registrirane za potrebe PDV-a.

Računi koji se uključuju u OPZ-STAT-1

Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima smatraju se potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost[3] te potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih prema odredbama Općeg poreznog zakona.

Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu čl. 75. Pravilnika o provedbi OPZ-a, smatraju se potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih prema odredbama:

 • Zakona o PDV-u (računi izdani drugim poreznim obveznicima PDV-a ili pravnim osobama),
 • OPZ-a (računi izdani osobama koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a).

O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici dostavljanja izvješća dužni su, do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31.12.2020., uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina. Stoga se u izvješću OPZ-STAT-1 za 2020. iskazuju potraživanja dospjela od 1.1.2015. pa nadalje.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza

Rokovi ispunjenja novčanih obveza propisani su odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.[4] Ovaj Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Prema čl. 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Dakle, rokovi ispunjenja odnose se samo na radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.).

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika

 • poduzetnici mogu odrediti ugovorom  (čl. 11. st. 1. ZFP-a)

do 60 dana

 • kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti i dulji rok

do 360 dana

 • ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok

30 dana

Dakle, ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana (čl. 11. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju).

Rokovi dostave statističkih izvješća

Statistička izvješća dostavljaju se na obrascu »Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan 31. 12.2020.«, obrazac OPZ-STAT-1.

»Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan 31.12.2020.« dostavlja se najkasnije:

 • do veljače 2021. – fizičke osobe obveznici poreza na dohodak i u sustavu PDV-a,
 • do travnja 2021. – pravne osobe u sustavu PDV-a.

Obrazac OPZ-STAT-1 obveznici su dužni dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama, u rokovima podnošenja prijave poreza na dohodak ili poreza na dobit. Podsjećamo da je od 1.1.2019. smanjena dinamika podnošenja Obrasca OPZ-STAT-1 na jednom godišnje (do 2018. podnosilo se kvartalno).

 

[1] Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16 – 42/20; u nastavku: OPZ)

[2] Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 2/21)

[3] Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 138/20; u nastavku: Zakon o PDV-u)

[4] Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 – 78/15)

Natrag