Oporezivanje dohotka trenera

Fizičke osobe u sustavu sporta jesu sportaši, treneri, menadžeri i osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (sportski sudac, sportski delegat i sportski povjerenik). Trener je osoba koja programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku obuku. Po propisima o dohotku, sportski treneri se smatraju drugim osobama u sportu tj. osobama koja sudjeluje u sustavu natjecanja i sportskim priredbama, uz sportske suce, delegate, povjerenike te druge stručne osobe i službene osobe prema posebnim propisima. Djelatnost trenera u Republici Hrvatskoj (RH) može obavljati fizička osoba iz RH (rezident) te fizička osoba iz inozemstva (nerezident).  

Utvrđivanje dohotka trenera

Primici drugih osoba u sportu, pa i trenera, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak pod uvjetima da primitak od djelatnosti ne ostvaruje u radnom odnosu s poslodavcem (tada se smatra primitkom od kojega se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada) ili da se ne radi o primicima od djelatnosti od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti temeljem poslovnih knjiga. Bitno je znati da druge osobe u sportu nemaju mogućnost izbora oporezivanja dohotka, za razliku od sportaša koji mogu izabrati način oporezivanja dohotka (ili kao drugi dohodak ili temeljem poslovnih knjiga).

Ukoliko trener obavlja djelatnost i osigura se na obvezna osiguranja po toj djelatnosti, to bi značilo da trener svoj dohodak mora utvrđivati po pravilima za samostalnu djelatnost tj. temeljem poslovnih knjiga, a ne po pravilima za drugi dohodak. Ako je trener pak osiguran temeljem radnog odnosa, a ne temeljem te svoje samostalne djelatnosti, tada se ta njegova samostalna djelatnost smatra drugom djelatnošću i od iste bi dohodak utvrđivao putem poslovnih knjiga. Ako pak trener sklopi ugovor o radu sa sportskim klubom tada mu sportski klub utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada.

Oporezivanje drugog dohotka trenera

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 20% bez priznavanja osobnog odbitka. Navedeni predujam obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj u RH (npr. sportski klub) prilikom svake isplate i istodobno s isplatom treneru rezidentu. Pri utvrđivanju drugog dohotka kao izdaci mogu se priznati uplaćeni doprinosi iz primitka (7,5% za mirovinsko osiguranje (MO) I. stup i 2,5% za MO II. stup) temeljem djelatnosti trenera koji nije osiguran po toj osnovi. Prilikom isplate drugog dohotka isplatitelj je u obvezi obračunati i uplatiti i doprinos za zdravstveno osiguranje (ZO) po stopi od 7,5%. Isplatitelj će utvrđeni neto dohodak isplatiti treneru na njegov žiro račun. O obračunu javnih davanja i isplati neto iznosa isplatitelj će podnijeti JOPPD obrazac na dan isplate ili najkasnije sljedeći dan, s tim da će na B strani navedenog obrasca popuniti sva polja te u polju 6.1. upisati iz Priloga 2 šifru 4002 (osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa), a u polju 6.2. upisati iz Priloga 3 šifru 4030 (ostali nenavedeni primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak).

Oporezivanje samostalne djelatnosti trenera

Po poreznim propisima samostalna djelatnost trenera spada u djelatnost slobodnog zanimanja. Potonjom se smatra profesionalna djelatnost fizičke osobe koja je po toj osnovi obvezno osigurana prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnost fizičke osobe kojoj je to osnovna djelatnost i koja je po toj osnovi upisana u registar poreznih obveznika. Osobe koje obavljaju navedenu djelatnost ne mogu dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu već moraju dohodak utvrđivati temeljem poslovnih knjiga kao razliku primitaka i izdataka. Po proteku godine, npr. 2021., trener podnosi godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH do 28.2.2022., te mu se utvrđeni dohodak oporezuje po stopi od 20% do 360.000,00 kn odnosno po stopi od 30% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kn.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

   

 

 

Natrag