Obračun PDV-a kod prodaje putem Interneta

Trgovina putem Interneta (Internet trgovina, on-line trgovina ili web trgovina) je oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se različiti proizvodi i usluge nude i naručuju putem Interneta. Obavljanje Internet trgovine odnosno prodaje robe putem interneta smatra se uslugom informacijskog društva. Pod uslugama informacijskog društva smatra se usluga koju davatelj usluga (trgovac/prodavatelj) uz naknadu pruža elektroničkim putem na zahtjev korisnika (kupca/potrošača), a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podaci korisnika. Internet trgovina (prodaja robe/usluga putem web shopa) može se obavljati kroz oblik:

  • Internet trgovine na veliko ili prodaje robe na daljinu na veliko ◽ kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost,
  • Internet trgovine na malo ili prodaje robe na daljinu na malo ◽ kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima.

U svrhu oporezivanja PDV-om isporuka dobara koja se prodaju putem Interneta, potrebno je odrediti mjesto oporezivanja te isporuke, odnosno radi li se o tuzemnoj isporuci ili se roba isporučuje kupcima u drugu državu članicu ili se izvozi u treću zemlju. Ako prodavatelj robu koju prodaje putem Internet trgovine na veliko i/ili malo, sa skladišta/prodavaonice u RH isporučuje u drugu državu članicu EU-a potrebno je utvrditi da li se roba prodaje kupcu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici (B2B), ili osobi koja nije porezni obveznik (B2C). U slučaju kada se roba prodaje putem Interneta i šalje u drugu državu članicu kupcima koji su krajnji potrošači (B2C), primjenjuju se posebne odredbe o oporezivanju PDV-om.

Isporuke na daljinu – odredbe u primjeni do 30.6.2021.

Prodaja na daljinu (“distance selling”) je oblik prodaje u kojem se roba nudi putem kataloga, Interneta, TV prodaja ili putem trgovačkih predstavnika. Kod isporuka dobara na daljinu isporučitelj sam (vlastitim dostavnim vozilima) ili neka osoba po njegovom nalogu (npr. kurirske službe) otprema dobra u drugu državu članicu kupcima koji nisu obveznici PDV-a, odnosno koji se u smislu PDV-a smatraju krajnjim potrošačima (B2C). Isporuke na daljinu su također isporuke dobara koja se otpremaju, ali mjesto isporuke je posebno definirano odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ i slijedom toga čl. 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 138/20; u nastavku: Zakon o PDV-u).

Prema trenutno važećim odredbama, prodaja dobara na daljinu oporezuje se prema načelu države podrijetla, odnosno PDV-om države članice isporučitelja do prelaska praga isporuke. Dakle, isporuka dobara za krajnju potrošnju oporezuje se po načelu države podrijetla te isporučitelj zaračunava PDV države članice u kojoj se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca, pod uvjetom da ukupna vrijednost isporuka (bez PDV-a) koje obavi isporučitelj u prethodnoj, odnosno u tekućoj kalendarskoj godini nije prešla prag isporuke koji je propisala druga država članica.

  • Države članice propisuju prag isporuke u visini od 35.000 EUR do 100.000 EUR-a.
  • U Republici Hrvatskoj primjenjuje se prag isporuke u iznosu od 270.000,00 kn.

Navedeno znači da isporučitelj iz RH, koji isporučuje dobra na daljinu krajnjim potrošačima u drugu državu članicu, obračunava hrvatski PDV ako se dobra nalaze u RH na početku otpreme/prijevoza do kupca, dok ukupna vrijednost dobara ne prijeđe prag isporuke koji je odredila ta druga država članica. Nakon što prijeđe prag isporuke, hrvatski isporučitelj se mora registrirati za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici i na obavljene isporuke obračunati PDV te države.

  • Ako prodavatelj sa sjedištem u RH prodaje putem web-a dobra kupcima – krajnjim potrošačima u nekoj državi članici EU-a, obračunava hrvatski PDV dok ne prijeđe prag isporuke te države.

U obrnutom slučaju, kada isporučitelj iz druge države članice, primjerice Austrije, isporučuje dobra na daljinu krajnjim potrošačima u RH, obračunava austrijski PDV ako se dobra nalaze u Austriji na početku otpreme ili prijevoza do kupca, dok ukupna vrijednost isporučenih dobara ne prijeđe prag isporuke od 270.000,00 kn. Nakon što prijeđe prag isporuke, strani isporučitelj se mora registrirati za potrebe PDV-a u RH, na obavljene isporuke obračunati hrvatski PDV te obvezu iskazati u Obrascu PDV u RH.

  • Kada hrvatski građani kupuju putem web-a robu od prodavatelja iz neke države članice EU-a, na tu robu bit će obračunat PDV te države, ako EU prodavatelj nije prešao prag isporuke u RH.

 Nove odredbe u primjeni od 1. srpnja 2021.

Od 1. srpnja 2021. brišu se odredbe o pragu isporuke, te se počinju primjenjivati odredbe Zakona o PDV-u, kojima se propisuje da se mjestom isporuke za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a smatra mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku u kojem otprema ili prijevoz dobara kupcu završava. Navedeno znači da će isporučitelj iz RH, koji isporučuje dobra na daljinu krajnjim potrošačima u drugu državu članicu, obračunavati PDV države članice odredišta dobara.

  • Od 1.7.2021. primjena posebnog postupka oporezivanja proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te se uvodi OSS ( One Stop Shop).
  • Na razini EU-a se od 1.7.2021. počinje primjenjivati jedinstveni prag od 10.000,00 EUR-a, što preračunato u kune iznosi 77.000,00 kn, a koji obuhvaća:
  • telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama,
  • prodaju dobara na daljinu unutar EU-a.

Stoga, ako je porezni obveznik u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini ostvario vrijednost isporuka koje ulaze u prag manju od 77.000,00 kn, mjesto oporezivanja navedenih isporuka je u državi članici sjedišta isporučitelja. U trenutku prelaska praga, mjesto oporezivanja je mjesto prebivališta primatelja usluga i mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu.

Nakon prelaska praga od 77.000,00 kn porezni obveznik se može prijaviti za primjenu OSS-a, a ako ne odabere tu mogućnost, mora se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

Dakle, od 1.7.2021. počinje primjena posebnog postupka oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje. Svrha tog posebnog postupka je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama EU-a u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem elektroničkog sustava OSS (One Stop Shop).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag