Novi Zakon o proračunu – najesen?

Nacrt prijedloga zakona o proračunu Ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu još 13.3.2020. Očekivalo se da će biti upućen u proceduru donošenja prošle jeseni, no to će se dogoditi tek ove godine.

Zašto se mijenja važeći Zakon o proračunu?

Donošenje novog zakona o proračunu vezano je, između ostaloga, i za usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU. Hrvatska postupno ojačava svoj fiskalni okvir te ga usklađuje s europskim. Važeći Zakon o proračunu u najvećem je dijelu ostvario prvobitno postavljene ciljeve poput uspostavljanja fiskalne discipline, no njegova primjena u praksi ukazala je na potrebu unapređenja institucionalnog okvira koji će uz osiguranje fiskalne discipline biti više usmjeren i na osiguranje strateške alokacije sredstava, kontrolu njihovog izvršavanja te učinkovitije pružanje javnih usluga, ali i usklađen s pravnom stečevinom EU vezano uz zahtjeve za proračunske okvire država članica.

 Ključne promjene očekuju se:

  • kroz unapređenja u ciklusu proračunskog planiranja (izmjene u procesu i ključnim dokumentima izrade i donošenja planskih akata), kako na razini proračunskih korisnika, tako i proračuna,
  • u dijelu kontrole izvršavanja rashoda, uključujući okvir za zaduživanje JLP(R)S, praćenje korištenja namjenskih i vlastitih prihoda, predviđanje i kontrola buduće potrošnje uključujući višegodišnje obveze te omogućavanje veće fleksibilnost u izvršavanju EU projekata, te
  • unapređenje fiskalne statistike (uspostava učinkovitijeg sustava financijskog i statističkog izvještavanja).

 

Očekivana „nova uređenja“:

1. Definicija proračunskih korisnika usklađuje se s posebnim propisom;

2. Obrazloženje postaje uz opći i posebni dio sastavni dio, kako državnog proračuna, tako i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (do sada samo prilog)

› kroz obrazloženje općeg dijela propisuju se obveza iskazivanja rashoda po funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
› uvođenjem obveznih pokazatelja uspješnosti naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom proračunskih aktivnosti i projekata;

3. Ukida se obveza izrade strateških planova za ministarstva i druga državna tijela zbog uvođenja obveze izrade provedbenog programa temeljem novog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH kao kratkoročni dokument strateškog planiranja središnjeg tijela državne uprave;

4. Ukida se obveza izrade plana razvojnih programa za JLP(R)S budući da će obrazloženje proračuna sadržavati prikaz proračunskih aktivnosti i projekata s ciljevima i pokazateljima uspješnosti; također, novim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH uvode se novi akti strateškog planiranja od značaja i za JLP(R)S, čime plan razvojnih programa gubi svoj značaj;

5. Razrađuje se sadržaj smjernica ekonomske i fiskalne politike u dijelu makroekonomskog i fiskalnog okvira, i usklađuje s Direktivom Vijeća 2011/85/EU o proračunskim zahtjevima prema državama članicama;

6. Uvodi se obveza ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela sastavljanja uputa za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (na temelju uputa za izradu prijedloga državnog proračuna koje Ministarstvo financija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela);

7. Razrađuju se odredbe vezane uz podnošenje amandmana u tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S;

8. Uvodi se obveza dobivanja suglasnosti Vlade, odnosno ministra financija za preuzimanje obveza po višegodišnjim ugovorima za EU projekte;

9. Uvodi se jasnija pravila mogućnosti preraspodjela proračunskih sredstava, a ovisno o izvorima financiranja te veća fleksibilnost za JLP(R)S kod preraspodjela s ciljem osiguranja nacionalne komponente EU projekata;

10. Dorađuju se odredbe vezano uz zaduživanje JLP(R)S

› uvodi se ograničenje za zaduživanje za nacionalnu komponentu EU projekata;
› utvrđuju se kriteriji po kojima se mogu mijenjati uvjeti zaduživanja utvrđeni odlukom Vlade;

11. Uvodi se obveza izrade izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S;

12. Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i proračuna JLP(R)S usklađuje se s novim sadržajem proračuna;

13. Dorađuju se prekršajne odredbe.

Upućivanje u saborsku proceduru

Obrazac prethodne procjene za Zakon o proračunu podnesen je 22.10.2020. U njemu je istaknuto da je nacrt prijedloga zakona dio programa rada Vlade RH  (Nacionalnog programa reformi za 2019. i 2020., Programa konvergencije za isto razdoblje, Programa Vlade 2020.-2024., Nacionalne razvojne strategije za razdoblje do 2030.) ali je i reformska mjera kao dio Nacionalnog plana oporavka.

Ažurirani prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu objavljen je 26.10.2020., prema kojem će Nacrt prijedloga zakona o proračunu Ministarstvo financija uputiti u proceduru Vlade RH u trećem kvartalu 2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag