Nagrade stečajnim upraviteljima – visina i porezni status

Pravo na nagradu za rad i naknadu troškova stečajnim upraviteljima regulirano je Stečajnim zakonom, a kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade utvrđuje rješenjem sud. U nadležnosti je suda i određivanje, također rješenjem, naknade troškova i to temeljem pisanog, obrazloženog i dokumentiranog izvješća stečajnoga upravitelja.

Visina nagrade

Kriteriji i način obračuna i plaćanja nagrade za rad stečajnim upraviteljima, kao i privremenim stečajnim upraviteljima, povjerenicima predstečajnoga postupka i stečajnim povjerenicima, propisani su Uredbom o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima. Visina nagrade ovisi o složenosti i obujmu poslova, radu stečajnog upravitelja na ispitivanju tražbina te vrijednosti unovčene stečajne mase.

Tablica 1. Obračun nagrade primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i nagrade u %

Temeljem navedene tablice, a pod pretpostavkom da je vrijednost stečajne mase 780.000,00 kn, nagrada će se utvrditi na sljedeći način:

  •   na vrijednost do 100.000,00 kn:  16.000,00 kn
  •   na iznos od 200.000,00 kn (300.000,00 – 100.000,00):   24.000,00 kn
  •   na iznos od 200.000,00 kn (500.000,00 – 300.000,00):   20.000,00 kn
  •   na iznos od 280.000,00 kn (780.000,00 – 500.000,00):   22.400,00 kn

što ukupno iznosi 82.400,00 kn.

Osim navedene nagrade, sud može stečajnom upravitelju odrediti i dodatnu nagradu te posebnu nagradu.

Nagrada iznosi najviše 795.000,00 kn, i to s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase najviše 630.000,00 kn, s osnove dodatne nagrade najviše 150.000,00 kn i s osnove posebne nagrade najviše 15.000,00 kn.

Napominjemo da su svi iznosi u navedenoj Uredbi izraženi u bruto svoti, dakle iznosi prije odbitka pripadajućih doprinosa iz osnovice, poreza ili drugih naknada.

Oporezivanje nagrade i naknade troškova

Stečajni upravitelj može biti fizička osoba koja nema registriranu samostalnu djelatnost temeljem koje obavlja posao stečajnog upravitelja, ali i osoba koja ima registriranu samostalnu djelatnost.

U slučaju kada nema registriranu djelatnost, isplaćena nagrada, kao i sve naknade troškova (npr. korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troškovi službenih putovanja i dr.) oporezuju se na način propisan za drugi dohodak (doprinos za MO: 10%/7,5% + 2,5%, doprinos za ZO: 7,5% te porez na dohodak po stopi od 20% uvećan za prirez porezu). Pritom je isplatitelj obvezan na dan isplate/najkasnije sljedeći radni dan podnijeti JOPPD obrazac s tim da se na str. B, pod 6.1. upisuje oznaka 4002 (drugi dohodak uz obvezu doprinosa), pod 6.2. – 4014 (Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela …), a kao razdoblje se upisuje godina isplate primitka.

Budući se radi o drugom dohotku, isplatitelj ne može pri isplati primijeniti najvišu mjesečnu kao niti najvišu godišnju osnovicu.

U slučaju da stečajni upravitelj ima registriranu djelatnost tada će za obavljeni rad ispostaviti račun koji se evidentira u poslovnim knjigama kao poslovni primitak, a isplatitelj nema obvezu obračuna i uplate poreza i doprinosa.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag