Možemo li naknadno smanjiti poreznu obvezu?

U praksi se kupcima odobravaju naknadni popusti (cassa sconta, rabati i sl.), dolazi do nemogućnosti naplate potraživanja od kupca, povrata robe od strane kupca ili pogrešno iskazanog PDV-a u računu. U navedenim slučajevima porezni obveznici žele umanjiti PDV koji su obračunali u računu za isporučena dobra odnosno obavljene usluge. Naknadno smanjenje porezne osnovice odnosno porezne obveze moguće je samo na način odnosno pod uvjetima propisanim čl. 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20; u nastavku: Zakon o PDV-u) i čl. 43., 139. i 160. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 – 73/21; u nastavku: Pravilnik o PDV-u).

Izjava o odbitku pretporeza

Porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu drugom poreznom obvezniku može temeljem naknado odobrenog popusta kupcu ili zbog nemogućnosti naplate ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Ako je isporuka obavljena poreznom obvezniku koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, porezna osnovica odnosno porezna obveza može se smanjiti samo ako primatelj dobra odnosno usluga pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a sukladno odredbama čl. 67. ili čl. 68.Zakona o PDV-u.

Naknadni popusti umanjuju poreznu osnovicu samo ako su dani u izravnom međusobnom odnosu isporučitelja i primatelja.

Kod isporuke poreznom obvezniku koji nema pravo odbitka pretporeza

Porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza može umanjiti poreznu osnovicu odnosno poreznu obvezu zbog različitih vrsta popusta ako primi izjavu da primatelj nema pravo na odbitak pretporeza i ima dokaz o povratu dijela prodajne cijene.

Kod isporuke krajnjem potrošaču

U slučaju isporuke krajnjem potrošaču porezna osnovica može se umanjiti zbog različitih vrsta popusta ako porezni obveznik koji je obavio isporuku krajnjem potrošaču ima dokaz o povratu dijela prodajne cijene.

Ispravak zbog pogrešno iskazanog PDV-a

U slučaju pogrešno iskazanog PDV-a u računu za isporučena dobra i obavljene usluge porezni obveznik može ispraviti obračunani PDV ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza pod uvjetom da izdavatelj računa o ispravku računa pisanim putem obavijestiti primatelja računa. Izdavatelju računa u elektroničkom obliku mora biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku, a izdavatelju računa na papiru mora biti vraćen izvornik računa. Vraćeni račun u kojemu je PDV bio pogrešno iskazan izdavatelj mora pohraniti u svoju dokumentaciju i u knjigovodstvu proknjižiti ispravak PDV-a.

Ako je primatelj računa prije ispravka računa već odbio pretporez, ispravak PDV-a može se provesti samo ako porezni obveznik kome je obavljena isporuka ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

Ako je račun izdan poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza ili krajnjem potrošaču obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u razdoblju oporezivanja, u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen kupcu, a porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene.

Ako izdavatelj računa utvrdi pogrešku na izdanom računu u vezi s više iskazanim PDV-om nakon roka za podnošenje prijave PDV-a, pogrešno utvrđenu obvezu PDV-a može ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem je primio pisanu obavijest primatelja računa o ispravku odbitka pretporeza​.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag