Mirovanje radnog odnosa

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu kojim se određuju prava i obveze ugovornih strana, s jedne strane radnika, a s druge poslodavca i temelj je postojanja radnog odnosa. Ugovorom o radu poslodavac određuje mjesto i način obavljanja ugovorenih poslova i obvezan je radniku osigurati uvjete za siguran rad.

Zakonom o radu i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama propisani su slučajevi u kojima prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju.

Mirovanje prava i obveza iz radnog odnosa

Tako je čl. 89. ZR-a propisano da poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust, te da za vrijeme tog neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Neplaćeni dopust nije pravo radnika već je to institut ZR-a ustanovljen kao mogućnost za slučaj osobnih potreba radnika. Trajanje neplaćenog dopusta nije ograničeno, ali njegova dužina utječe na prava radnika po osnovu rada.

Iako o odobravanju neplaćenog dopusta odlučuje poslodavac, temelj toj odluci uvijek je prethodni zahtjev radnika i ako bi poslodavac radniku donio odluku o korištenju neplaćenog dopusta bez zahtjeva radnika ta odluka bi bila nezakonita.

Vrijeme neplaćenog dopusta, neovisno o trajanju, ne uračunava se u staž osiguranja, a poslodavac radnika odjavljuje iz obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Nakon isteka neplaćenog dopusta ponovo se uspostavlja prijava na osiguranje.

Za vrijeme neplaćenog dopusta sva prava i obveze miruju i nastavljaju teći nakon uspostave osiguranja. U slučaju neplaćenog dopusta, kao i svim drugim slučajevima mirovanja prava, radni odnos ne prestaje i ne zasniva se ponovno.

Mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života propisano je čl. 22. ZRRP-a, nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo ne raditi do navršene 3. godine života djeteta. Za vrijeme korištenja prava na neplaćeni dopust, prava i obveze zaposlenog roditelja iz radnog odnosa miruju, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje te pravo na mirovinsko osiguranje ostvaruje se prema propisima kojima je uređeno to pravo. Poslodavac jedan primjerak odluke o mirovanju radnog odnosa zaposlenog roditelja do treće godine djetetova života obvezan dostaviti Hrvatskom zavoda za zdravstveno osiguranje radi evidencije.

 

Neplaćeni dopust kada prava i obveze iz radnog odnosa ne miruju

Pored neplaćenog dopusta,  čl. 225 ZR-a je propisano da za vrijeme predizborne promidžbe pravo na neplaćeni dopust ima:

  • kandidat za predsjednika RH u trajanju do najviše dvadeset radnih dana,
  • kandidat za zastupnika u Hrvatski sabor u trajanju do najviše petnaest radnih dana,
  • kandidat za člana županijske skupštine ili župana i njegovih zamjenika u trajanju do najviše deset radnih dana,
  • kandidat za člana gradskog ili općinskog vijeća, gradonačelnika ili načelnika općine i njihove zamjenike u trajanju do najviše pet radnih dana.

Svi navedeni kandidati, da bi ostvarili pravo korištenja neplaćenog dopusta moraju obavijestiti poslodavca najmanje dvadeset četiri sata prije, uz uvjet da se neplaćeni dopust ne može koristiti u razdobljima kraćim od jednog radnoga dana.

Radniku koji se kandidirao, a nije se pojavio na poslu niti je u propisanom roku obavijestio poslodavca da će koristiti pravo na neplaćeni dopust, poslodavac može zakonito otkazati ugovor o radu neovisno o tome što je radnik svoje odsustvo s rada naknadno opravdao nekom od kandidatura.

Na zahtjev kandidata, umjesto neplaćenog dopusta, kandidat može pod istim uvjetima koristiti godišnji odmor, u trajanju na koje ima pravo do prvoga dana glasovanja i poslodavac mu ne može zabraniti korištenje godišnje odmora.

Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja neplaćenoga dopusta izjednačuju se s vremenom provedenim na radu i ubrajaju u staž potreban za ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

Razdoblje neplaćenog dopusta izjednačeno je s vremenom provedenim na radu i ubraja u staž potreban za ostvarivanje prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag