Izmjene ugovora o javnoj nabavi koje se moraju objaviti u EOJN-u

Dok privatni subjekti mogu slobodno uređivati svoje obvezne odnose pa tako i mijenjati početne odredbe ugovora, uz jedino ograničenje da to ne čine suprotno Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva, obveznici primjene pravila o javnoj nabavi nalaze se u drugačijoj poziciji. Na njih se kao lex specialis primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) koji u čl. 314. do 321. propisuje pravila i uvjete pod kojima se ugovori o javnoj nabavi mogu mijenjati bez provedbe novog postupka javne nabave. Pritom se sve te odredbe na odgovarajući način primjenjuju i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.

U navedenim odredbama propisani su slučajevi koji svaki za sebe predstavlja valjanu osnovu za izmjenom ugovora. Ako se izmjena ne može podvesti pod nijednu od ovih mogućnosti, ZJN 2016 nalaže naručitelju da raskine ugovor (čl. 322. toč. 1. ZJN 2016), a za ponovnu nabavu treba pokrenuti novi postupak javne nabave.

U kojim slučajevima je naručitelj dužan objaviti obavijest o izmjeni ugovora?

Izmjene ugovora koje se temelje na čl. 316. i 317. ZJN 2016 zahtijevaju objavu u EOJN-u. U oba slučaja primjenjuje se pravilo da svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ovo ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. To je ujedno i posljednja granica do koje ZJN 2016 dopušta vrijednosno uvećanje ugovora bez provedbe novog postupka javne nabave, osim ako se ne radi o tome da je izmjena bila na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđena u dokumentaciji o nabavi (čl. 315. ZJN 2016), jer se u tom slučaju ugovor može mijenjati neovisno o novčanoj vrijednosti izmjena.

Isto tako, za uvećanje vrijednosti osnovnog ugovora do 10% kod robe i usluga odnosno do 15% kod javnih radova, ne moraju se ispuniti nikakvi uvjeti, te su takve izmjene uvijek dopuštene (čl. 320. ZJN 2016). Međutim, za uvećanja koja prelaze ove postotke, ZJN 2016 postavlja uvjete pod kojima su takve izmjene moguće, a teret dokazivanja njihovog postojanja je na naručitelju.

Dodatni radovi, roba ili usluge koji su potrebni za dovršenje ugovora

Znači, ako naručitelj ima potrebu za dodatnim radovima, robama i uslugama koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi, pod uvjetom da promjena ugovaratelja:

  • nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
  • prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora prvotne vrijednosti, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ovo ograničenje se procjenjuje na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Ova mogućnost se odnosi osobito na slučajeve kada su dodatne isporuke namijenjene za djelomične zamjene ili za proširenje postojećih usluga, robe ili instalacija, kada bi promjena dobavljača obvezivala javnog naručitelja da nabavi materijal, radove ili usluge s drukčijim tehničkim svojstvima, što bi dovelo do neusklađenosti ili nerazmjernih tehničkih poteškoća u radu i održavanju. Npr. ili kod ugovora o izradi programskih rješenja ili kod ugovora o građenju, a do potrebe za izmjene je došlo u već odmakloj fazi izvršenja ugovora.

Nepredvidive okolnosti

Naručitelji mogu biti suočeni s vanjskim okolnostima koje nisu mogli predvidjeti u trenutku dodjele ugovora, posebno ako će za izvršenje ugovora biti potrebno duže razdoblje. U tom slučaju potreban je određeni stupanj fleksibilnosti kako bi se ugovor prilagodio tim okolnostima bez provođenja novog postupka nabave. Sukladno čl. 317. ZJN 2016 omogućeno je da se ugovor do 30% prvotne vrijednosti ugovora može uvećavati i onda kad:

  • je do potrebe za izmjenom došlo zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti i
  • da se izmjenom ne mijenja cjelokupna priroda ugovora.

Prema praksi Suda EU pojam nepredvidivih okolnosti mora se usko tumačiti, a podrazumijeva okolnosti koje nisu mogle biti predviđene usprkos temeljnoj pripremi prvotne dodjele od strane naručitelja, uzimajući u obzir sva dostupna sredstva, narav i obilježja određenog projekta, dobru praksu u određenom području te potrebu osiguravanja prikladnog odnosa između sredstava potrošenih na pripremu dodjele i njezinu predviđenu vrijednost. U svakom slučaju nepredviđene okolnosti treba procjenjivati od slučaja do slučaja, a u neke od njih svakako možemo ubrojiti donošenje novih zakona i propisa (ovisno o slučaju), štrajk, prirodne katastrofe i vremenske neprilike, epidemiološke mjere i dr.

Dakle, primjena ove odredbe ne mora se odnositi samo na uvećanje vrijednosti već se može primijeniti i kod svake izmjene uzrokovane takvim okolnostima zbog koje se mijenjaju početni uvjeti (npr. produženje roka isporuke zbog pojačanja epidemioloških mjera).

Obavijest o izmjeni i žalba na izmjene

Obavijest o izmjeni sadržava podatke iz Priloga V. dijela G ZJN 2016, a šalje se na objavu u EOJN u skladu s čl. 243. – 245. ZJN 2016 u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora. U tu svrhu koristi se Standardni obrazac 20 – Obavijest o izmjeni.

U podatke koji se obavezno moraju navesti posebnu pažnju potrebno je posvetiti podacima o opisu nabave prije i poslije izmjene; vrsti i rasponu radova odnosno vrsti i količini ili vrijednosti robe odnosno vrsti i rasponu usluga. Za ugovore koji su povezani s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Unije, potrebno je navesti i podatak o tome.

Budući da gospodarski subjekti u roku od 10 dana od dana objave obavijesti mogu žalbom osporavati slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora, naročitu pažnju naručitelji moraju posvetiti razlozima izmjene što znači opis okolnosti zbog kojih je izmijenjen ugovor.

Iako žalba na ove okolnosti sama po sebi ne sprječava nastanak ugovora ili okvirnog sporazuma, osim ako Državna komisija odredi privremenu mjeru, preporučljivo je ugovoriti stupanje izmjena ugovora na snagu tek po proteku roka za žalbu odnosno po odbacivanju ili odbijanju iste.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka dopuštene se samo u mjeri u kojoj to dozvoljava Zakon o javnoj nabavi.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag