Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Pred nama su redovni lokalni izbori - izbori članova predstavničkih tijela JLP(R)S-a te izbori općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Ukoliko dođe do promjene čelnika JLP(R)S-a, po prestanku obnašanja dužnosti dosadašnjih čelnika JLP(R)S-a (općinskog načelnika, gradonačelnika i župana), njihova je obveza novoizabranim čelnicima JLP(R)S-a predati Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu, za vrijeme u kojem su obnašali dužnost čelnika. U nastavku ukratko o toj obvezi, s napomenom da istu obvezu imaju i čelnici drugih obveznika davanja Izjave, ako se i u institucijama u kojoj su čelnici u toku godine dogodi primopredaja obnašanja dužnosti čelnika.

red nama su redovni lokalni izbori - izbori članova predstavničkih tijela JLP(R)S-a te izbori općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Ukoliko dođe do promjene čelnika JLP(R)S-a, po prestanku obnašanja dužnosti dosadašnjih čelnika JLP(R)S-a (općinskog načelnika, gradonačelnika i župana), njihova je obveza novoizabranim čelnicima JLP(R)S-a predati Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu, za vrijeme u kojem su obnašali dužnost čelnika. U nastavku ukratko o toj obvezi, s napomenom da istu obvezu imaju i čelnici drugih obveznika davanja Izjave, ako se i u institucijama u kojoj su čelnici u toku godine dogodi primopredaja obnašanja dužnosti čelnika.

Obveznici davanja Izjave

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila propisana je obveza predaje godišnje Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: Izjava) za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačka društva u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S te na druge pravne osobe kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više JLP(R)S, a koje su utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija.

Izjavom čelnik potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Primopredaja dužnosti

Prilikom postupka primopredaje dužnosti, čelnik kojemu prestaje obnašanje dužnosti obvezan je sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti.

 • Ako je datum primopredaje raniji od 1. rujna uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, predaje se i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti ove godine te prilozi sastavljeni i predani uz Izjavu za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne (2020.) godine, znači to su „prošlogodišnji“:
  • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,
  • planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine i
  • mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.
 • Ako je datum primopredaje rujna ili kasnije, uz Izjavu se predaju propisani prilozi sastavljeni za razdoblje od 1. siječnja do dana prestanka obnašanja dužnosti čelnika. Znači, sastavlja se novi Upitnik, testiraju se postupci, procedure, poslovne promjene, dokumentacija i ostalo iz tekuće 2021. godine.

Kome se predaje Izjava čelnika koji prestaje obnašati dužnost?

Prema Uredbi, Izjava čelnika kojemu prestaje obnašanje dužnosti zajedno s navedenim prilozima predaje se čelniku koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet o fiskalnoj odgovornosti za određenu godinu.

Prema dosadašnjim Uputama Ministarstva financija (primjerice Uputi za predaju Izjava za 2020. godinu, za  ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije i JLP(R)S-e) kod obveznika predaje Izjava kod kojih se dogodila primopredaja dužnosti tijekom godine, prilikom predaje godišnje Izjave, nadležnim tijelima dostavljaju se:

 • Izjave svih čelnika koji su obnašali dužnost tijekom godine,
 • sva Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu (jedno ili više, ukoliko je bilo primopredaja dužnosti tijekom godine),
 • ako je primopredaja bila nakon 31. kolovoza, dva (ili više – ovisno o briju primopredaja) Upitnika, s time da se prvi Upitnik sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do datuma primopredaje vlasti i dostavlja kao prilog u PDF formatu, a drugi se Upitnik sastavlja za razdoblje od datuma primopredaje do 31. prosinca, međutim popunjava se jedan elektronički Upitnik sa stanjem na dan 31. prosinca,
 • ako je primopredaja bila nakon 31. kolovoza, dva Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana tijekom godine 5 (ako obveznik ima uspostavljenu unutarnju reviziju).

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag