Isplata dobiti vlasnicima društva

Dobit tekuće godine koju društvo iskaže u svojim financijskim izvještajima (bilanci i računu dobiti i gubitka) najprije se mora upotrijebiti za pokriće gubitka iz ranijih godina (ako društvo u bilanci ima iskazane gubitke iz ranijih godina koji nisu pokriveni). Nakon toga u dioničkom društvu (d.d.) i jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) odgovarajući dio dobiti mora se unijeti u zakonske rezerve, te u rezerve iz dobiti ako je tako predviđeno društvenim ugovorom odnosno statutom d.d.-a.  Preostali iznos dobiti može se isplatiti članovima odnosno dioničarima kao udjeli u dobiti (d.o.o. i j.d.o.o.) odnosno dividende (d.d.). O uporabi dobiti u d.o.o.-u odlučuje skupština, a u d.d.-u glavna skupština.

Redoslijed isplate dobiti nije propisan, što znači da društvo može članovima društva/dioničarima isplatiti dobit ostvarenu za posljednju godinu poslovanja (2020.) i/ili zadržanu dobit iz prethodnih godina. Društvo može isplatiti i predujam dobiti, ali samo do iznosa kojeg pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka.

Za isplatu udjela u dobiti/dividende potrebna je odluka skupštine. Dobit za 2020. može se isplatiti tek nakon što se održi skupština na kojoj su usvojeni financijski izvještaji za 2020. i donesena odluka o podjeli dobiti.

Isplata udjela u dobiti/dividende podliježe oporezivanju. Oporezivanje ovisi isplaćuje li se dobit fizičkim ili pravnim osobama, te jesu li oni rezidenti Republike Hrvatske ili nerezidenti.

Isplata rezidentima

Isplata udjela u dobiti/dividende (kao i predujma udjela u dobiti/dividende) rezidentima:

  • fizičkim osobama oporezuje se porezom na dohodak od kapitala po stopi 10% uvećano za prirez (ako je propisan), osim isplate dobiti ostvarene do 31.12.2000. i od 1.1.2005.-29.2.2012.;
  • pravnim osobama ne oporezuje se.

Pri isplati udjela u dobiti/dividende društvo obračunava, obustavlja i uplaćuje porez od ukupnog iznosa dobiti koji se isplaćuje, te članovima društva/dioničarima uplaćuje iznos umanjen za porez i prirez. Isplata dobiti mora se obaviti na tekući ili žiro račun člana društva/dioničara.

Za isplate udjela u dobiti obvezno se podnosi JOPPD obrazac, za oporezive isplate na dan isplate ili sljedeći radni dan, a za neoporezive isplate do 15. idućeg mjeseca.

Isplata inozemnim vlasnicima

Isplata udjela u dobiti/dividende nerezidentima:

  • fizičkim osobama oporezuje se porezom na dohodak od kapitala po stopi 10%,
  • pravnim osobama porezom po odbitku po stopi 10%,

osim ako je međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drukčije uređeno. Za primjenu niže stope propisane međunarodnim ugovorom isplatitelj mora imati ovjereni obrazac Zahtjeva za umanjenje porezne obveze , izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ------.

Porez po odbitku ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju između povezanih društava iz različitih država članica EU ako: ê primatelj udjela u dobiti/dividende ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu/udio u dobiti i ê taj najniži postotak udjela ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca, uz uvjete propisane čl. 31.e Zakona o porezu na dobit.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 3/21, M. Štahan, str. 43
FIP br. 3/21, J. Rakijašić, str 125.
FIP br. 6/19, I. Dojčić, str. 71.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag