Doplatak za djecu u 2021.

Roditelj koji želi ostvariti doplatak za djecu treba podnijeti zahtjev ustrojstvenoj jedinici HZMO-a i dokazati da ispunjava uvjete propisane Zakonom o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01 – 58/18; u nastavku: Zakon). Pravo roditelja na doplatak za djecu u vidu novčanog primanja utvrđuje rješenjem ustrojstvena jedinica HZMO-a prema mjestu njegova prebivališta odnosno uobičajenog boravišta.

Osim roditelja, pravo na doplatak za djecu može ostvariti i posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je na temelju odluke nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj te i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Korisnik prava na doplatak za djecu isti koristi kao potporu uzdržavanja i odgoja djece (vlastite, posvojene ili pastorčadi, unučadi i druge djece bez roditelja). Doplatak za dijete može se koristiti sve dok dijete ne ispuni propisane godine života sukladno čl. 10. Zakona. Primjera radi, doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju u srednjoj školi do završetka toga školovanja, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika prava ostvaruje se i stječe pravo na doplatak za djecu. Pod kućanstvom korisnika razumijeva se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenoga ukupnog dohotka svih članova obitelji bez obzira na stupanj srodstva. 

Korisnik doplatka za djecu podnosi do 1.3.2021. nadležnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a dokaze o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.).

Pravo na doplatak za djecu

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik pod uvjetom da mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.) po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice tj. ne prelazi 2.328,20 kn (3.326,00 x 70%) i da živi u kućanstvu s djetetom. Proračunska osnovica za 2021. iznosi 3.326,00 po čl. 33. st. 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj oporezivih dohodaka (od nesamostalnog rada – plaća i mirovina, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, drugog dohotka) prema propisima o porezu na dohodak i drugih primitaka po Zakonu koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva bez obzira plaća li se na njih porez na dohodak (mirovine ostvarene u tuzemstvu i inozemstvu, plaća ostvarena kod poslodavca za rad u inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije. Dakle, dohodak svih članova kućanstva i drugi primitci svih članova kućanstva umanjeni za iznos obveznih doprinosa iz primitka, poreza i prireza prema posebnim propisima čine ukupni dohodak članova kućanstva.

Iznos (visina) doplatka za djecu

Iznos (visina) doplatka za djecu određuje se ovisno o iznosu ostvarenog ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno. Kod određivanja prava na doplatak za djecu i iznosa doplatka primjenom dohodovnog cenzusa ukupan dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini dijeli se na sve članove kućanstva.

Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno:

  • ne prelazi 16,33% proračunske osnovice (tj. ne prelazi 543,14 kn), korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9% proračunske osnovice po djetetu (tj. 299,34 kn po djetetu),
  • iznosi između 16,34% (543,47 kn) i 33,66% proračunske osnovice (119,53 kn), korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7,5% proračunske osnovice po djetetu (tj. 249,45 kn po djetetu),
  • iznosi između 33,67% (119,86 kn) i 70% proračunske osnovice (2.328,20 kn), korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 6% proračunske osnovice po djetetu (tj. 199,56 kn po djetetu).

Iznosi doplatka određeni prema naprijed navedenim grupama (dohodovnim cenzusima) povećavaju se za 25% za dijete bez oba roditelja odnosno za 15% za dijete bez jednog roditelja ili ako su oba ili jedan roditelj nepoznat, nepoznatog prebivališta, potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost.

Slijedom navedenog, za dijete: ê bez oba roditelja ili ê ako su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili ê ako su potpuno i trajno nesposobni za samostalan život i rad ili ê ako im je oduzeta poslovna sposobnost, iznos doplatka za djecu (299,34 kn ili 249,45 kn ili 199,56 kn) uvećava se za 25% pa iznosi 374,18 kn ili 311,81 kn ili 249,45 kn, a za dijete: ê bez jednog roditelja ili ê za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili ê nepoznatog prebivališta ili ê potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili ê ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, iznos doplatka za djecu (299,34 kn ili 249,45 kn ili 199,56 kn) uvećava se za 15% pa iznosi 344,24 kn ili 286,87 kn ili 229,49 kn.

Korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većem iznosu od pripadajućeg iznosa doplatka određenog prema utvrđenom dohodovnom cenzusu, za dijete s oštećenjem funkcionalnih sposobnosti koje nije utvrđeno kao teži ili teški invaliditet. Znači, za dijete s oštećenjem zdravlja prema posebnim propisima, iznos doplatka za djecu (299,34 kn ili 249,45 kn ili 199,56 kn) uvećava se za 25% pa iznosi 374,18 kn ili 311,81 kn ili 249,45 kn. Međutim, za dijete s težim ili teškim invaliditetom pravo na doplatak za djecu ostvaruje se neovisno o visini prihoda koji kućanstvo korisnika ostvaruje, a svota doplatka za djecu određuje se u iznosu od 25% od proračunske osnovice tj. u iznosu od 831.50 kn.

Uz iznos doplatka za djecu utvrđen rješenjem, korisniku doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. Znači, ako korisnik ostvaruje pravo na doplatak za troje djece korisniku pripada 500,00 kn mjesečno, a ako ostvaruje pravo na doplatak za četvero djece (i više) pripada mu 1.000,00 kn mjesečno.

Pravo na doplatak za dijete smrtno stradaloga ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva. Djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na doplatak za djecu u najvišem predviđenom iznosu, po čl. 122. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, tj. u iznosu od 374,18 kn.

Isplata doplatka za djecu

HZMO, putem banaka, korisnicima isplaćuje doplatak za djecu, u mjesečnim iznosima, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec. 

Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

Natrag