Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva

Zakonom o udrugama  propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge javne institucije financiraju i ugovaraju provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Posebnom Uredbom utvrđeni su kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju odnosno sponzoriraju udruge.

Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

Izuzetak – donacije bez javnog natječaja

Financijska sredstava iz javnih izvora mogu se dodijeliti udrugama izravno, bez objavljivanja javnog natječaja samo:

  • u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,
  • kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga te
  • kada je to propisano posebnim propisom.

Na internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade RH dostupan je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe, u kojem se mogu naći i odgovori na česta pitanja vezana za primjenu Uredbe, pa tako i u dijelu obveze dodjele sredstava iz javnih izvora putem javnog natječaja. U nastavku izdvajamo neka od njih.

  • Moraju li JLP(R)S bezuvjetno izraditi pravilnik i objaviti javni poziv/javni natječaj za udruge koje djeluju na njihovom području na koji bi se prijavljivale udruge svojim programima i projektima, a koji su od interesa za opće dobro?

Kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe JLP(R)S primjenjuju na odgovarajući način. Općine kao jedinice lokalne samouprave svakako su obavezne financiranje programa i projekata provoditi putem javnog natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata, a šira se javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja. Natječajna dokumentacija obavezno obuhvaća, između ostalog, temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja, a taj dokument može biti u formi pravilnika, odluke i sl. Stoga je svaka JLPS dužna izraditi svoj temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja.

  • S obzirom na to da smo jedna od malih općina na čijem području djeluje manji broj udruga, jesmo li dužni raspisati javni natječaj za davanje novčanih sredstava za projekte i programe udruga ili je moguće u skladu s čl. 6. st. 3. Uredbe dodijeliti sredstva izravno bez objave javnog natječaja ili javnog poziva?

Činjenica da na području općine djeluje mali broj udruga ili da se, primjerice, za projekte i programe udruga dodjeljuju sredstva u iznosu manjem od 100.000,00 kuna nije razlog da se sredstva udrugama mogu dodijeliti izravno bez objave natječaja. Izravna dodjela moguća je samo u slučajevima opisanima čl. 6. st. 3. Uredbe. Ukoliko udruga koja djeluje na području općine ispunjava neki od propisanih uvjeta, sredstva je moguće dodijeliti izravno bez objave javnog natječaja.

  • Postoje li sankcije ukoliko se JLPS ne pridržava Uredbe, već udrugama dodjeljuje sredstva prema vlastitim kriterijima?

Uredba sama po sebi, kao provedbeni propis, nema kaznenih sankcija, međutim kaznene sankcije za neprimjenjivanje Uredbe proizlaze iz drugih zakonskih propisa, prije svega Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnik potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava, što znači da u svom poslovanju primjenjuju sve provedbene akte koji su na snazi, uključujući i Uredbu. Također, ukoliko postoje konkretne primjedbe na rad tijela, moguće je podnijeti prijavu Ministarstvu financija (i Uredu za udruge na znanje). Ministarstvo financija može provesti proračunski nadzor nad potrošnjom sredstava iz javnih izvora (pa tako i u svakoj JLPS) koji se odnose i na financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

O Financijskom nadzoru možete detaljnije pročitati u TEB-ovom časopisu FIP br. 6/2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag