Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

Provedbenom uredbom Komisije br. 2020/1577 objavljenom u Službenom listu EU-a serije L br. 361/2020 donijeta je nova carinska i statistička tarifa EU-a za 2021. godinu. Prije početka njene primjene izvršene su izmjene Provedbenom uredbom Komisije br. 2020/2159 objavljenom u Službenom listu EU-a serije L br. 431/2020. U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2021. napravljene su minimalne promjene (nikada manje do sad) u odnosu na carinsku tarifu za 2020. godinu.

Stvoreno je 16 novih podbrojeva za: • crvene koralje • crveni fosfor • cjepiva protiv koronavirusa povezanih sa SARS-om (vrste SARS-CoV) • iverje od eukaliptusova drva • plastične štitnike/vizire • tekstilne zaštitne maske • neke aparate za umjetno disanje • neke dijelove transformatora i indukcijskih zavojnica.

U Prilogu 10. 1,1,1-trifluoretan je premješten iz potpodbroja 2903 39 29 u potpodbroj 2903 39 24, pa mu je i dosadašnja statistička TARIC oznaka promijenjena. Razvrstavanje je te kemikalije na razini Kombiniranog nazivlja ostalo nepromijenjeno u podbroju 2903 39 24.

U točki 4 uvodnog dijela Provedbene uredbe Komisije 2020/1577 оd 21. rujna 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi spominje se da je bilo potrebno izmijeniti razvrstavanje određenih tvari na popisu nezaštićenih naziva farmaceutskih tvari u Prilogu 3 i u popisu farmaceutskih međuproizvoda iz Priloga 6.

Provedbenom uredbom Komisije br. 2020/2159 su pak podbrojevi 3002 13 00, 3002 14 00, 3002 15 00, 3822 00 00 i potpodbrojevi 6307 90 93 i 6307 90 95 u Prilogu 10 detaljnije podijeljeni na razini TARIC-a. Ujedno je naziv novog potpodbroja 6307 90 93 koji je prvoj inačici glasio:

– – – – – filtarske polumaske (FFP) u skladu s normom EN 149 i druge maske koje filtriraju najmanje 80 % čestica od 0,3 mikrona

izmijenjen tako da glasi:

– – – – – filtarske polumaske (FFP) u skladu s normom EN 149; druge maske koje su u skladu sa sličnim standardom za maske kao zaštitne naprave za disanje za zaštitu od čestica

Glavne se promjene, posebno na razini TARIC-a odnose na robu što je se rabi u borbi protiv Covida 19.

Promjene na razini Kombiniranog nazivlja carinske tarife kao i promjena dosadašnje statističke TARIC oznake za 1,1,1-trifluoretan prikazane su u korelacijskim tablicama.

U prvoj tablici oznaka ex. uz podbroj iz 2020. godine znači da novi podbroj za 2021. godini sadrži samo dio sadržaja podbroja iz 2020. godine. Npr. novi potpodbroj 2804 70 10 za crveni fosfor sadrži samo dio sadržaja dosadašnjeg podbroja 2804 70 00 koji je sadržavao sve vrste fosfora. Isto tako novi potpodbroj 2804 70 90 za ostale vrste fosfora sadrži samo dio onoga što je sadržavao dosadašnji podbroj 2804 70 00: sve vrste fosfora osim crvenog fosfora.

U nastavku se daju korelacijske tablice.

Tablica 1. Korelacija između podbrojeva u tarifi za 2021. godinu u odnosu na podbrojeve u tarifi za 2020. godinu

Tablica 2. Korelacije između podbrojeva za 2020. godinu u odnosu na one za 2021. godinu

 

 

Natrag