Testiranje na COVID-19 na teret poslodavca ipak neoporezivo

Posebne okolnosti koje nas prate od ožujka ove godine uvjetovale su, pored ostaloga, izmjene niza zakonskih propisa čija je primjena omogućila poslodavcima razne olakšice odnosno oslobođenja od plaćanja određenih javnih davanja. Temeljni propis koji je definirao pojam posebne okolnosti je Opći porezni zakon na način da navedeni pojam podrazumijeva događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati a pritom, pored ostalog, ugrožava život i zdravlje građana te narušava gospodarsku aktivnost.

Testiranje na COVID-19 i ostali neoporezivi primici s područja zdravstva

Za obavljanje određenih djelatnosti kao uvjet je propisan negativan test na COVID-19 (negativan PCR test) radnika. Do donošenja Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni propisi s područja poreza na dohodak nisu sadržavali izričitu odredbu koja bi omogućila neoporezivo plaćanje testiranja na COVID-19 za radnike, a od strane poslodavca te se je plaćanje testiranja smatralo plaćom u naravi.

Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak reguliraju nekoliko slučajeva mogućih neoporezivih isplata odnosno davanja radnicima, a koji se odnose na područje zdravstva.

  • Tako je propisano da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju sistematski kontrolni liječnički pregledi ako ih je poslodavac omogućio svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada (čl. 22. Zakona). Napominjemo da je, prema mišljenju MF, takva neoporeziva isplata moguća i ako se ti pregledi omogućuju samo radnicima određene dobne skupine.
  • Neoporezivim iznosima koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada smatraju se i troškovi pribavljanja putničkih isprava, cijepljenja i liječničke preglede, ali u svezi sa službenim putovanjem u inozemstvo, pod uvjetom da te troškove ne plaća obvezno zdravstveno osiguranje (čl. 7. st. 19. Pravilnika o porezu na dohodak).
  • Neoporeziva isplata radnicima od strane poslodavca moguća je u obliku darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala, te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), ako nisu plaćene obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe.

Tek je dopuna Pravilnika o provedbi OPZ-a (novi čl. 71.zc) omogućila da se iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Navedena se dopuna primjenjuje od 19.9.2020.

Trošak testiranja radnika na COVID-19 plaćen od strane poslodavca ne smatra se plaćom radnika.

Isto tako, i nabava zaštitnih maski za radnike mogla bi se podvesti pod zaštitna sredstva te se i plaćanje istih od strane poslodavca ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada radnika.

Cijepljenje protiv gripe                                            

Sve prethodno propisane odredbe uz mogućnost neoporezivog plaćanja s područja zdravstva ne uključuje cijepljenje protiv gripe. Kao što je prethodno navedeno, od cijepljenja je neoporezivo samo ono koje je vezano uz službeno putovanje u inozemstvo.

Stoga, podmirivanje troška cijepljenja protiv gripe koje bi bilo plaćeno na teret poslodavca i nadalje se za radnika smatra plaćom u naravi.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag