Što mora sadržavati ugovor o radu za rad kod kuće

Rad kod kuće je rad na izdvojenom mjestu rada i ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika mora sadržavati i dodatne podatke iz čl. 17. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR).

Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu propisan je čl. 15. st. 1. ZR koji mora sadržavati podatke o ▪ strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu ▪ mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima ▪ nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova ▪ danu početka rada ▪ očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme ▪ trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora ▪ otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova ▪ osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo ▪ trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada za obavljanje kod kuće radnika propisan je čl. 17. st. 1. ZR-a koji, osim podataka iz čl. 15. ZR-a, mora sadržavati i dodatne podatke o:

  • radnom vremenu,
  • strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati,
  • uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time,
  • naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova,
  • načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

 

Primjer - Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada za obavljanje poslova kod kuće radnika

____________________   zastupan po Predsjedniku Uprave _______________________ (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

_____________________ (u daljnjem tekstu: Radnik) sklopili su dana ______________. godine sljedeći

Ugovor o radu na izdvojenom radnom mjestu za rad od kuće

 Članak 1.

Zbog posebnih okolnosti izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2, ugovorne strane suglasno mijenjaju pojedine odredbe ugovora o radu sklopljenog __________ godine za obavljanje poslova radnog mjesta ________________ (Osnovni ugovor o radu).

Članak 2.

Ugovorne stranke suglasne su da ovim Ugovor privremeno uređuju međusobna prava i obveze, da se isti primjenjuje za vrijeme posebnih okolnosti izazvanih epidemijom virusa ¬ SARS-CoV-2, te da će se po prestanku tih okolnosti ponovo ustanoviti prava i obveze iz Osnovnog ugovora.

Prava i obveze iz ovog Ugovora počinju teći _______________ godine.

Za vrijeme obavljanja poslova kod kuće plaća radnika neće biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji radi na istim ili sličnim poslovima u poslovnom prostoru poslodavca.

Članak 3.

U Osnovnom ugovoru o radu mijenja se čl. ___ kojim je ugovoreno mjesto rada radnika i sada glasi:

„Poslove radnog mjesta iz čl. ______ Osnovnog ugovora radnik će obavljati na izdvojenom radnom mjestu rada kod kuće na adresi: ________________ .

Članak 4.

Poslove iz čl. 1. ovog Ugovora Radnik će obavljati u punom radnom vremenu u šestodnevnom rasporedu sukladno rasporedu koji donosi Poslodavac o kojem će mailom obavještavati radnika, u skladu sa Zakonom o radu.

Članak 5.

Za obavljanje ugovorenih poslova Poslodavac će Radniku osigurati:

  • prijenosno računalo,
  • mobilni telefonski uređaj,
  • mobilni internet,
  • odgovarajuće punjače i kablove.

 Članak 6.

Poslodavac osigurava servisiranje i održavanje opreme iz čl. 5. ovog Ugovora, a za vrijeme popravke osigurat će zamjensku opremu.

 Članak 7.

Poslodavac će Radniku omogućiti osposobljavanje i stručno usavršavanje i svu pomoć za rad od kuće a odjel/služba tehničke podrške bit će radniku svo vrijeme dostupan/dostupna.

Članak 8.

Poslodavac je obvezan Radniku osigurati sigurne uvjete rada, a kako će Radnik obavljati administrativne poslove Poslodavac neće raditi procjenu rizika na mjestu rada, a Radnik je dužan držati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu sa zakonima i drugim propisima, što uključuje i usluge ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu.

 

Poslodavac će o sigurnosnim i zdravstvenim mjerama Radnika obavještavati putem službenog maila za svo vrijeme obavljanja poslova od kuće.

Članak 9.

Na ovaj Ugovor se ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena noćnom radu i stanci.

Članak 10.

Obveza Poslodavca je voditi evidenciju radnog vremena radnika, te obvezuje Radnika da svakodnevno bilježi i izvještava Poslodavca o tim podacima.

Članak 11.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora o radu od ____________ ostaju na snazi i u cijelosti se primjenjuju.

Članak 12.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitala i potvrđuju da u cijelosti razumiju njegove odredbe i da su sa istim suglasne.

Članak 13.

Ovaj ugovor je sačinjen u tri jednaka primjerka od kojih je jedan za Radnika, a dva za Poslodavca

 

 

Za Poslodavca:                                                                                                                Radnik:

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag