Razmjerni dio godišnjeg odmora

Zakonom o radu je propisano da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu od najmanje četiri tjedna. Radnik koji se prvi puta zaposli ili ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na puni godišnji odmor, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavaca.

Pravo na puni godišnji odmor nema radnik kojem radni odnos u tekućoj godini nije trajao neprekidno ili s prekidom kraćim od osam dana šest mjeseci. Radnik koji nije ispunio uvjet za ostvarivanje prava na puni godišnji odmor ostvarit će pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Razmjerni dio godišnjeg odmora ostvaruje radnik koji nema šest mjeseci neprekidnoga radnog odnosa u kalendarskoj godini u kojoj se prvi put zaposlio odnosno u kojoj se zaposlio nakon prekida radnog odnosa dužeg od osam dana.

 Ako radnik ostvari pravo samo na razmjerni dio godišnjeg odmora, taj razmjerni dio utvrđuje se u trajanju od jedne dvanaestine punog godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Razmjerni dio godišnjeg odmora

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora ostvaruju radnici:

  • koji se prvi put zaposle 1.7. i nakon toga,
  • koji imaju prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, a kod drugog poslodavca se zaposle 1.7. i nakon toga,
  • kojima prestaje radni odnos neovisno od toga kada taj radni odnos prestaje tijekom godine.

Ako radni odnos radnika prestaje kod jednog poslodavca, a kod drugog počinje u roku koji je kraći od 8 dana radnik kod novog poslodavca ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Prema čl. 78. st. 2. ZR-a radnik kojemu prestaje radni odnos za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.  Ako poslodavac tom radniku nije omogućio korištenje tog razmjernog dijela godišnjeg odmora u cijelosti, obvezan mu je za neiskorišteni dio isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora. S obzirom da otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora rjeđe će se isplaćivati naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Promjena kod instituta razmjernog dijela godišnjeg odmora dovela je do lakše primjene u praksi, ali i dalje ostaje pitanje kako pravo na godišnji odmor ostvaruju radnici kod novog poslodavca ako nemaju prekid rada između dva radna odnosa dulji od 8 dana?

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora radnik ostvaruje  u sljedećim slučajevima:

  • ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjenja šestomjesečnog roka, nije stekao pravo na puni godišnji odmor,
  • kojem tijekom godine prestaje radni odnos.

Radnik koji u tijeku kalendarske godine radi kod više poslodavaca, pravo na godišnji odmor ostvaruje kod svakog od poslodavca zasebno i to ovisno o dužini radnog odnosa kod svakog od poslodavaca. Ako je ugovor o radu radniku prestao bilo kada tijekom kalendarske godine, radnik pravo na godišnji odmor ostvaruje kod svakog poslodavca razmjerno vremenu provedenom u radnom odnosu kod svakoga od poslodavaca.

Način određivanja razmjernog dijela godišnjeg odmora

Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

U slučaju određivanja razmjernoga dijela godišnjeg odmora, dužina trajanja utvrđuje se u odnosu na pojedinačno pravo svakoga radnika, a ne u odnosu na zakonski propisani minimum.

Pri izračunavanju trajanja razmjernog dijela godišnjeg odmora, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora. Najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec. Ako mjesec ima parni broj dana i radni odnos prestaje točno u polovici pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za taj mjesec radnik ostvaruje kod poslodavca kod kojega mu prestaje radni odnos.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag