Prodaja poslovnih udjela – oporezivanje i izvješćivanje

Oporezivanje kapitalnih dobitaka, odnosno razlike između ugovorene prodajne cijene financijske imovine koja se otuđuje i njene nabavne vrijednosti, u sustav oporezivanja porezom na dohodak uvedeno je  1. siječnja 2016. godine. Kapitalni dobici oporezuju se po stopi od 12%, uvećano za prirez, i to je konačni porez.

Pored ostalih vrsta, financijskom imovinom smatraju se i udjeli u kapitalu trgovačkih društava, a otuđenje istih porezni obveznik je obvezan prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 8 dana od dana otuđenja. Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela plaća se po rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Udjeli stečeni prije 1.1.2016.

Međutim, odredbe o oporezivanju kapitalnih dobitaka ne primjenjuju se pri otuđenju financijske imovine stečene prije 1. siječnja 2016. godine. Stoga, ako se otuđuju poslovni udjeli  koji su kupljeni ili na drugi način stečeni prije 1.1.2016., kapitalni dobici od prodaje tih udjela ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak. 

U ovom slučaju nema obveze prijave ugovora Poreznoj upravi, niti obveze izvješćivanja na Obrascu JOPPD.

Oslobođenja od oporezivanja

Osim financijske imovine stečene prije 1.1.2016., dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se niti ako je otuđenje izvršeno:

  • između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji;
  • između razvedenih bračnih drugova, a otuđenje je u neposrednoj svezi s razvodom braka;
  • u svezi s nasljeđivanjem financijske imovine;
  • nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja.

U slučaju primjene nekog od navedenih izuzeća, s obzirom da se radi o neoporezivom otuđenju udjela, nema obveze dostavljanja ugovora  Poreznoj upravi u roku od 8 dana. Međutim, o ostvarenim kapitalnim dobicima treba izvijestiti na Obrascu JOPPD. Naime, u Prilogu 4. Obrasca JOPPD (Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom), navedena je oznaka 02 za izvješćivanje o ostvarenim kapitalnim dobicima po navedenim osnovama koji su izuzeti od oporezivanja. JOPPD se dostavlja do kraja mjeseca veljače tekuće godine, s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine, za kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag