Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu, koji provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO). U tom postupku utvrđuju se uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se ozljeda ili bolest mogli priznati za ozljedu na radu. U postupku se postupa prema propisima o zaštiti na radu, drugim propisima, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar, nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: ZOZO) i Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar, nov., br. 75/14 – 41/19; u nastavku: Pravilnik).

Ozljeda na radu može se priznati osiguranicima koji se obvezno moraju osigurati s osnove ozljede na radu (čl. 7. st. 4. ZOZO-a) te osiguranim osobama (čl. 16. ZOZO-a) kod kojih je došlo do ozljeđivanja, odnosno bolesti u smislu čl. 66. ZOZO-a, kojim je propisano što se smatra ozljedom na radu.

Pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu pokreće poslodavac podnošenjem prijave o ozljedi na radu kod nadležnog regionalnog ureda/područne službe HZZO-a prema mjestu prebivališta/boravišta osigurane osobe. Postupak se može pokrenuti pisanim zahtjevom po službenoj dužnosti  ili na traženje ozlijeđene osobe (člana obitelji u slučaju smrti osigurane osobe), a može ga pokrenuti i nadležni regionalni ured/područna služba HZZO-a, ako sazna za činjenice i okolnosti nastanka ozljede na radu ili u vezi s radom.

Podnošenje prijave o ozljedi na radu

Prijava o ozljedi na radu podnosi se na tiskanicama »Prijava o ozljedi na radu« - Tiskanica OR.

Uz prijavu obvezno se naznačuje uzrok ozljede, sukladno popisu oznaka uzroka ozljeda sadržanih u Prilogu 1. Pravilnik. Uz prijavu ozljede na radu obvezno se prilaže medicinska i druga dokumentacija kojom se može dokazati da je nastanak ozljede i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezan uz obvezu i proces rada odnosno obavljanja djelatnosti.

Ako je ozljeda nastala na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji je osoba osigurana, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju ne dostavljaju s dokaz o uzročno-posljedično vezan uz obvezu i proces rada.

Kod  ozljede  na  radu  koja  se dogodila  u  obavljanju  poslova  vezanih  uz poslovanje obveznika podnošenja prijave potrebno je priložiti:

 • presliku cjelokupne medicinske dokumentacija vezana uz nastalu ozljedu,
 • pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede,
 • pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu (ako postoji i ako je moguće),
 • pisanu izjavu  poslodavca ako podaci u prijavi sadržavaju određene nepreciznosti  i  dvojbe (na traženje HZZO-a, ako je potrebno),
 • presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležnog Inspektorata  rada (ako je  nadzor obavljen) i
 • presliku zapisnika o  ispitivanju  prisutnosti  alkohola,  opojnih  droga  ili lijekova  od  strane nadležne PU MUP-a RH (ako je ispitivanje obavljeno).

Kod ozljede koja je posljedica prometne nesreće:

 • presliku zapisnika o očevidu PP PU MUP-a RH,
 • presliku evidencije o radom vremenu na dan ozljede i
 • presliku putnog naloga u slučaju da je u pitanju ozljeda koja se dogodila na službenom putu.

Kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe:

 • presliku obdukcijskog nalaza kod ozljede sa smrtnom posljedicom.

Ako je nastanak ozljede vezan uz proces rada na izdvojenom mjestu uz prijavu ozljede na radu obvezno se prilaže i:

 • ugovor o radu kojim se dokazuje status radnika na izdvojenom mjestu rada,
 • potvrdu poslodavca s evidencijom o radnom vremenu,
 • zapisnik o inspekcijskom nadzoru nadležnog tijela, ako je nadzor obavljen ili
 • drugi dokaz kojim se mogu utvrditi uvjeti rada na izdvojenom mjestu rada koji su uređeni propisima o radu i zaštiti na radu (npr. zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru, izvješće o provedbi mjera zaštite na radu na izdvojenom mjestu rada i sl.).

Obveznici podnošenja prijave koji raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i posjeduju elektronički potpis u skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, koji su u HZZO-u registrirani putem pristupnog lista kao korisnici usluge, mogu prijavu podnijeti i elektroničkim putem kao elektroničku ispravu sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi kao e-prijavu o ozljedi na radu.

Pristupni list HZZO-a može se preuzeti s internetske stranice HZZO-a na adresi: www.hzzo.hr pod »e-Zdravstveno«.

Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u HZZO-u odgovorna je ovlaštena osoba pravne odnosno fizičke osobe navedena u pristupnom listu HZZO-a koja je podnijela prijavu i potpisala ju elektroničkim potpisom kojim ujedno jamči i istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

Podnošenje e-prijave o ozljedi na radu obavlja se upisom podataka u elektronički obrazac koji sadržajem odgovara Tiskanici OR.

Sastavni dio prijave je i izvješće izabranog doktora opće/obiteljske medicine koje popunjava i dostavlja HZZO-u izabrani doktor ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe u elektroničkom obliku.

Prijava o ozljedi na radu podnosi se neovisno o tome da li je ozljeda imala za posljedicu privremenu nesposobnost za rad osigurane osobe. Prijava ozljede na radu se popunjava u 5 primjeraka i to za: - obveznika podnošenja prijave - osiguranu osobu - nadležnog doktora specijalistu medicine rada -  izabranog doktora opće/obiteljske medicine i HZZO-u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Podatke o zaprimljenim prijavama o ozljedama na radu HZZO dostavlja tijelu nadležnom za inspekciju rada te Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo elektroničkim putem uz odgovarajuću autentifikaciju i autorizaciju korisnika.

Nadležni regionalni ured/područna služba HZZO-a obvezna je na zahtjev podnositelja koji neposredno predaje prijavu o ozljedi na radu potvrditi primitak prijave stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju prijave ili poseban papir, kojim se potvrđuje datum primitka te broj pod kojim je prijava zaprimljena u HZZO-u.

Rok podnošenja prijave o ozljedi na radu

Prijava o ozljedi na radu podnosi se u roku od 8 dana od dana nastanka ozljede. Osigurana osoba za koju nije podnesena prijava o ozljedi na radu u roku od tri godine od isteka rokova od 8 dana od dana nastanka ozljede gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu.

Vođenje postupka i donošenje rješenja o ozljedi na radu

Postupak priznavanja ozljede na radu provodi se na osnovi zaprimljene prijave u skladu sa  ZOZO-om, Zakonom o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), drugim propisima i Pravilnikom.

U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu može se, osim stručno medicinskog vještačenja liječničkog povjerenstva HZZO-a, zatražiti i stručno mišljenje nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

O priznavanju ozljede na radu HZZO odlučuje, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja, ovjerom zaprimljene tiskanice prijave o ozljedi na radu – Tiskanica OR.

Iznimno, HZZO obvezno donosi rješenje u slučaju nepriznavanja ozljede, odnosno bolesti kao ozljede na radu i kada odlučuje o priznavanju ozljede na radu na osnovi zahtjeva osigurane osobe odnosno člana obitelji osigurane osobe u slučaju smrti osigurane osobe, kao i kada se osoba u postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu pisanim putem izričito izjasni da istu ne smatra ozljedom na radu.

Kada se o ozljedi na radu odlučuje rješenjem, izrekom rješenja mora se odlučiti o konkretnoj ozljedi, odnosno bolesti, uz naznaku datuma njezinog nastanka, oznake prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i broja evidencije priznate ozljede na radu.

Postupak priznavanja ozljede na radu provodi se po žurnom postupku.

Rješenje o ozljedi na radu donosi nadležni regionalni ured/nadležna područna služba HZZO-a a protiv istog se može podnijeti žalba Direkciji HZZO-a koja ne odgađa izvršenje rješenja. Protiv drugostupanjskog rješenja Direkcije HZZO-a nije dopuštena žalba već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

O priznatoj ozljedi na radu pored podnositelja prijave i osigurane osobe, HZZO je obvezan u roku od 8 dana obavijestiti izabranog doktora opće/obiteljske medicine te nadležnog doktora specijalistu medicine rada.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag