Oporezivanje kamata po primljenim zajmovima od fizičkih osoba

Kada fizička osoba daje zajam pravnoj osobi, ugovorne kamate isplaćene fizičkoj osobi oporezuju se prema odredbama tuzemnih propisa (primjena tuzemne stope poreza) ili prema odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (primjena povoljnije stope poreza ili neoporezivanje) pod uvjetom da je fizička osoba rezident države ugovornice.                                                            

Zajam primljen od fizičke osobe rezidenta

Zajam može biti bez ugovorene kamate bez ikakvih poreznih posljedica. Ako se radi o zajmu s ugovorenom kamatom, tada se svaka isplaćena kamata, neovisno o visini kamatne stope, smatra dohotkom od kapitala fizičke osobe (čl. 64. i 65. Zakona o porezu na dohodak).

Predujam poreza na dohodak obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom kao porez po odbitku (čl. 70. Zakona o porezu na dohodak). Porez na dohodak se obračunava po stopi od 12% uvećano za prirez (ako je propisan).

Zajam primljen od fizičke osobe nerezidenta

Zajam može biti bez ugovorene kamate bez ikakvih posljedica. Ako je ugovorena kamata, tada se isplata kamate oporezuje prema tuzemnim propisima ili ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ako se radi o rezidentu države koja s RH nema u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjuju se tuzemni propisi. Prema tome, ako se radi o zajmu s ugovorenom kamatom, tada se svaka isplaćena kamata, neovisno o visini kamatne stope, smatra dohotkom od kapitala fizičke osobe te tuzemni isplatitelji predujam poreza na dohodak obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom kao porez po odbitku. Porez na dohodak se obračunava po stopi od 12% bez obračuna prireza.

Ako se radi o rezidentu države koja s RH ima u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uvjetom da su ispunjeni svi formalni uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak, primjenjuju se odredbe ugovora. To znači da je moguća primjena povoljnije stope poreza ili neobračunavanje poreza jer pravo na oporezivanje ima isključivo država rezidentnosti.

Kako bi se mogla primijeniti povoljnija stopa poreza iz ugovora, isplatitelj mora u svom posjedu imati ovjerene primjerke obrasca »Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na kamate prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ----------« koji treba biti ovjeren od inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe (čl. 86. Pravilnika o porezu na dohodak). Ovjereni zahtjev se podnosi pri prvoj isplati i vrijedi 12 mjeseci od datuma ovjere. Kako bi isplatitelj mogao primijeniti povoljniju stopu iz ugovora, u trenutku isplate mora raspolagati ovjerenim primjercima predmetnog obrasca. Ako isplatitelj u trenutku isplate ne raspolaže ovjerenim primjercima predmetnog obrasca, dužan je prilikom oporezivanja isplate primijeniti tuzemne propise (oporezivati isplatu porezom od 12%).

Ako je prema odredbama ugovora određeno da se prilikom isplate ne plaća porez, tada isplatitelj u trenutku isplate mora raspolagati s potvrdom o rezidentnosti primatelja isplate izdanu od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe. Potvrda o rezidentnosti vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag