Od 4.4.2020. dozvoljene su samo nužne nabave za proračunske i izvanproračunske korisnike Državnog proračuna

Odlukom Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (Nar. nov., br. 41/20), a koja je stupila na snagu 4.4.2020., Vlada RH utvrdila je mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Odluka se primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike Državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u nastavku: obveznici) i na sve izvore financiranja.

Izvanproračunski korisnici državnog proračuna na koje se odnosi ova Odluka su: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske vode, Hrvatske ceste d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Centar za restrukturiranje i prodaju, HŽ infrastruktura d.o.o., Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Hrvatske autoceste d.o.o. i HŽ putnički prijevoz d.o.o.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Iznimno od navedenog, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

  1. ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
  2. ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
  3. ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
  4. ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Kako se navodi u obrazloženju Odluke, mogućnost pod br. 4. dana je ponajprije zbog provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. Svi zahtjevi vezani uz provedbu ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu financija na e-mail adresu: zahtjev@mfin.hr.

Citirane toč. VI . i VII. Odluke trebao bi po logici stvari predstavljati novonastale okolnosti u smislu čl. 298. st. 1. toč. 1. i 2. ZJN 2016, temeljem kojih će naručitelj poništiti postupak javne nabave koji je u tijeku.

Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Ako se obveznici ne pridržavaju mjera utvrđenih u ovoj Odluci i nabrojanih načela, protiv njih će se pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/18, 136/12 i 15/15) i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 111/18).

Odluka se ne odnosi na jedinice lokalne i područne samouprave niti na javna poduzeća. Međutim prema riječima Predsjednika Vlade RH, ovakve mjere očekuju se i na njihovoj razini.

U tom smislu je Zaključkom Vlade RH, Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2.4.2020. (Nar. nov., br. 41/20), a koji je također stupio na snagu 4.4.2020., u toč. 5. i 6.  utvrđeno slijedeće:

  • Zadužuje se Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provest će, na odgovarajući način, aktivnosti i mjere utvrđene u ovom Zaključku.
Natrag