Izmjene Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 39/20; u nastavku: Pravilnik) koji je stupio na snagu 2.4.2020. izmijenjen je čl. 11. st. 1. Pravilnika i Tiskanica „Prijava o profesionalnoj bolesti“ iz čl. 41. st. 1. Pravilnika.

Prema obavijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) od 18.3.2020, a u skladu sa Zakonom o listi profesionalnih bolesti, profesionalnim bolestima prema Pravilniku sada se smatraju i zarazne bolesti uzrokovane ekspozicijom na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze. Novim Pravilnikom predviđena je mogućnost ostvarivanja prava temeljem priznate profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti, od datuma nastanka zarazne bolesti.

Ova izmjena ne znači da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji obole od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad već samo oni koji su oboljeli od koronovirusa ako je bolest izazvana ekspozicijom na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze.

U skladu s Pravilnikom priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji.  

Ovom izmjenom Pravilnika naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate profesionalne bolesti , ako se radi o zaraznoj bolesti, pripada osiguraniku od datuma nastanka zarazne bolesti kao profesionalne bolesti u visini 100% od osnovice za naknadu plaće bez primjene utvrđenog najvišeg iznosa naknade plaće u skladu sa čl. 55. st. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 89/19).  Naknada plaće u 100% iznosu osnovice pripada osiguraniku bez obzira na staž osiguranja ostvaren u HZZO-u.

Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj profesionalne bolesti ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja, profesionalne bolesti.

U postupku utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolest utvrđuju se uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se zarazna bolest zbog ekspozicije na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze priznala za profesionalnu bolest. Prijava o profesionalnoj bolesti mora biti podnijeta u roku od 8 dana od dana kada osigurana osoba primi ispravu kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest zbog koronovirusa.

Postupak se pokreće pisanim zahtjevom oboljele osigurane osobe pri nadležnom regionalnom uredu/nadležnoj područnoj službi HZZO-a, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe.

Kako su profesionalne bolesti one bolesti koje su izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima, zahtjev za priznavanje zarazne bolesti zbog koronavirusa za profesionalnu bolest moći će podnijeti osobe koje se zaraze i obole od koronovirusa obavljajući poslove radnog mjesta (zdravstvo, policija, trgovina i dr.).

Natrag